Våra villkor

Villkor för öppna kurser inom Sverige och Danmark

gällande för anmälningar gjorda fr.o.m. 1 mars 2015

Avtalsparter

Limhamnsgruppen AB, 556671-6709, anordnar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning eller ändring

Avbokning skall ske skriftligen per e-post, fax eller brev. Vid avbokning senast 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hel kursavgift, varav hälften kan användas till någon annan av Limhamnsgruppens kurser i Sverige under ett år fr.o.m. den avbokade kursens startdag. Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Inställd kurs

Limhamnsgruppen har rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas inte.

Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark

gällande fr.o.m. 1 augusti 2015 Obs! Dessa villkor gäller enbart kurs eller seminarium. För resor anlitar vi olika researrangörer. Limhamnsgruppen AB är återförsäljare av resorna. För resorna gäller respektive researrangörs villkor, se vidare på sidan Villkor för resor.

Avtalsparter

Limhamnsgruppen AB, 556671-6709, arrangerar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Bindande anmälan efter sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag framgår av kursinbjudan. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen per e-post, fax eller brev. Efter sista anmälningsdag fram till 35 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan) är avbokningskostnaden:

  • 50 % av kursavgiften (se researrangörens villkor vad gäller reskostnader).

35–0 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan) är avbokningskostnaden:

  • 100 % av kursavgiften (se researrangörens villkor vad gäller reskostnader).

 


Resor

För resor i samband med Limhamnsgruppen AB:s kurser och seminarier anlitar vi olika researrangörer, företrädesvis First Class Travel i Höllviken AB, 556557-2251. Limhamnsgruppen AB är återförsäljare av resorna. För resorna gäller respektive researrangörs allmänna villkor. Dessutom har First Class Travel i Höllviken AB följande kompletterande villkor för de resor som First Class Travel i Höllviken AB arrangerar för Limhamnsgruppen AB:

Avtalsparter

First Class Travel i Höllviken AB, 556557-2251, arrangerar resor i samband med att Limhamnsgruppen AB anordnar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium/resa av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Kostnader vid avbokning

Efter sista anmälningsdag fram till 65 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan)

  • Resa med hotell och/eller flyg: 25 % av totala reskostnaden*

65–36 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan):

  • Resa med hotell och/eller flyg: 50 % av totala reskostnaden*

35–0 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan):

  • Resa med hotell och/eller flyg: 100 % av totala reskostnaden.

* Vissa delar som beställts och som inte ingår i grundarrangemanget utan är bokat speciellt för beställaren kan ha högre avbeställningskostnad eller i vissa delar inte vara återbetalningsbara. T.ex. individuella hotell-/flyg-/bil-/tågbokningar. Återbetalning sker inte av vad som erlagts för biljetter till teater och andra evenemang.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet innebär att beställaren har rätt i fall som anges nedan att avbeställa resan mot en självrisk på 500 SEK per person. Vad beställaren erlagt för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Kostnaden för extra arrangemang såsom teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, middagsarrangemang och liknande som inte kan återlösas hos leverantör återbetalas ej. I de fall biljett redan skickats till beställaren, måste även den biljett som avser avbeställning returneras. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon, före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för beställaren, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Observera att vissa delar som beställts och som inte ingår i grundarrangemanget utan är bokat speciellt för beställaren kan ha medföra viss avbeställningskostnad eller i vissa delar inte vara återbetalningsbara. T.ex. individuella hotell/flyg/bil/tåg/bokningar. Beställaren ska avbeställa resan snarast möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställning ska på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och i förekommande fall släktskapsintyg. Avbeställningsskyddet omfattar inte kursavgiften.

Prisändring

Inträffar kostnadsökning för First Class Travel efter det att reseavtalet blivit bindande för parterna får First Class Travel höja priset för resan med belopp som motsvarar kostnadsökningen om den beror på ändringar i skatter, valuta, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. First Class Travel ska så snart som möjligt underrätta beställaren om prishöjningen.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Resenärens namn

Det är viktigt att resenärens namn i biljetten överensstämmer med passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av stavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.

Pass och visum

Varje resenär ska medföra giltigt pass. Passet ska i de flesta fall vara giltigt sex månader efter hemkomst, och vissa länder kräver två–fyra blanka sidor i passet för visum före inresa. För att vara på den säkra sidan, rekommenderar vi att passet är giltigt minst sex månader efter hemkomsten och har minst fyra blanka sidor för visum. Till en del destinationer krävs visum, och i sådant fall framgår det av text i kursinbjudan. Kostnad för visum ingår inte i resornas pris. Viktigt! Samtliga uppgifter i kursinbjudningarna avser svenska medborgare. Resenärer som är medborgare i annat land måste själva kontrollera viseringstvång.

Ansvar

Resenären har inte rätt till skadestånd, om First Class Travel i Höllviken AB visar att felet beror på ett hinder utanför First Class Travel i Höllviken AB:s kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som First Class Travel i Höllviken AB har anlitat, är First Class Travel i Höllviken AB fri från skadeståndsansvar om också den som First Class Travel i Höllviken AB har anlitat skulle vara fri. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Reklamation ska i förekommande fall ske på resmålet, så att First Class Travel i Höllviken AB eller av First Class Travel i Höllviken AB anlitad leverantör bereds möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska ske utan oskäligt dröjsmål när beställaren märkt eller bort märka fel eller brist, i förekommande fall på resmålet eller vid hemkomst, dock senast inom tio (10) dagar efter hemkomst. Har reklamation inte skett i tid har beställaren inte rätt till ersättning för fel eller brist. Indirekt skada (följdskada) eller skada som inte är av ekonomisk art (ideell skada) ersätts inte av First Class Travel i Höllviken AB. First Class Travel i Höllviken AB eller den First Class Travel i Höllviken AB anlitat för resans genomförande, ersätter dock inte fel, brist eller skada på grund av katastrof, epidemi, strejk eller annan händelse av force majeurekaraktär eller på grund av beställares eller resenärs försummelse.