Villkor för resor

För resor i samband med Limhamnsgruppen AB:s kurser och seminarier anlitar vi olika researrangörer, företrädesvis LG Travel AB (org. 559216-8362). Limhamnsgruppen AB är återförsäljare av resorna. För resorna gäller respektive researrangörs allmänna villkor.

Dessutom har LG Travel AB följande kompletterande villkor för de resor som LG Travel AB arrangerar för Limhamnsgruppen AB:

Avtalsparter

LG Travel AB, 559216-8362, arrangerar resor i samband med att Limhamnsgruppen AB anordnar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium/resa av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Kostnader vid avbokning

Efter sista anmälningsdag fram till 65 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan)

  • Resa med hotell och/eller flyg: 25 % av totala reskostnaden*

65–36 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan):

  • Resa med hotell och/eller flyg: 50 % av totala reskostnaden*

35–0 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan):

  • Resa med hotell och/eller flyg: 100 % av totala reskostnaden.

* Vissa delar som beställts och som inte ingår i grundarrangemanget utan är bokat speciellt för beställaren kan ha högre avbeställningskostnad eller i vissa delar inte vara återbetalningsbara. T.ex. individuella hotell-/flyg-/bil-/tågbokningar. Återbetalning sker inte av vad som erlagts för biljetter till teater och andra evenemang.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet innebär att beställaren har rätt i fall som anges nedan att avbeställa resan mot en självrisk på 500 SEK per person. Vad beställaren erlagt för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Kostnaden för extra arrangemang såsom teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, middagsarrangemang och liknande som inte kan återlösas hos leverantör återbetalas ej. I de fall biljett redan skickats till beställaren, måste även den biljett som avser avbeställning returneras.

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon, före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för beställaren, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Observera att vissa delar som beställts och som inte ingår i grundarrangemanget utan är bokat speciellt för beställaren kan ha medföra viss avbeställningskostnad eller i vissa delar inte vara återbetalningsbara. T.ex. individuella hotell/flyg/bil/tåg/bokningar.

Beställaren ska avbeställa resan snarast möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställning ska på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och i förekommande fall släktskapsintyg.

Avbeställningsskyddet omfattar inte kursavgiften.

Prisändring

Inträffar kostnadsökning för LG Travel AB efter det att reseavtalet blivit bindande för parterna får LG Travel AB höja priset för resan med belopp som motsvarar kostnadsökningen om den beror på ändringar i skatter, valuta, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. LG Travel AB ska så snart som möjligt underrätta beställaren om prishöjningen.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Resenärens namn

Det är viktigt att resenärens namn i biljetten överensstämmer med passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av stavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.

Pass och visum

Varje resenär ska medföra giltigt pass. Passet ska i de flesta fall vara giltigt sex månader efter hemkomst, och vissa länder kräver två–fyra blanka sidor i passet för visum före inresa. För att vara på den säkra sidan, rekommenderar vi att passet är giltigt minst sex månader efter hemkomsten och har minst fyra blanka sidor för visum. Till en del destinationer krävs visum, och i sådant fall framgår det av text i kursinbjudan. Kostnad för visum ingår inte i resornas pris. Viktigt! Samtliga uppgifter i kursinbjudningarna avser svenska medborgare. Resenärer som är medborgare i annat land måste själva kontrollera viseringstvång.

Ansvar

Resenären har inte rätt till skadestånd, om LG Travel AB visar att felet beror på ett hinder utanför LG Travel AB:s kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som LG Travel AB har anlitat, är LG Travel AB fri från skadeståndsansvar om också den som LG Travel AB har anlitat skulle vara fri. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Reklamation ska i förekommande fall ske på resmålet, så att LG Travel AB eller av LG Travel AB anlitad leverantör bereds möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska ske utan oskäligt dröjsmål när beställaren märkt eller bort märka fel eller brist, i förekommande fall på resmålet eller vid hemkomst, dock senast inom tio (10) dagar efter hemkomst. Har reklamation inte skett i tid har beställaren inte rätt till ersättning för fel eller brist.

Indirekt skada (följdskada) eller skada som inte är av ekonomisk art (ideell skada) ersätts inte av LG Travel AB.

LG Travel AB eller den LG Travel AB anlitat för resans genomförande, ersätter dock inte fel, brist eller skada på grund av katastrof, epidemi, strejk eller annan händelse av force majeurekaraktär eller på grund av beställares eller resenärs försummelse.