Juridiklänkar

Aktuella konkursnyheter (savin.se)

Nyheter, domar, anbudsunderlag och dokument. Allt rykande aktuellt.

Arkiveringslathund

Hans Elliots lathund för när bokföring ska gallras m.m.

Arbetstagarinformation vid konkurs

”Om arbetsgivaren går i konkurs”, information från Fastighets vad som händer med anställda i samband med konkurs.

Arvsärenden med gränsöverskridande inslag

På EU:s E-juridikportal finns information om EU:s arvsförordning, som rör arv efter personer vars dödsfall inträffat tidigast den 17 augusti 2015. Europeiskt arvsintyg m.m. De EU-medlemsstater som inte deltar i förordningen är Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Björn Lundén Information AB

Björn Lundén Information AB är ett kunskapsföretag inom skatt, ekonomi och juridik. Företaget bildades 1987 och har så här långt har gett ut 250 böcker inklusive nya upplagor.

Bolagsverket

Registrera företag, skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer, information från register samt läsa kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet under justitiedepartementet. Brås huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Brå ansvarar också för Sveriges officiella rättsstatistik.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

Domstolsverkets handböcker

Domstolsverket har under ett stort antal år gett ut ett antal handböcker som rör olika delar av domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur de arbetar och hur du kommer i kontakt med dem.

Dynamic Code

Dynamic Code erbjuder olika typer av DNA-analyser relaterade till DNA-sekvensering, genotypning och molekylärbiologi.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

Far Akademi

Far Akademi är ett helägt dotterbolag till Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, som erbjuder kurser inom redovisning, revision, skatt, controlling samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Far Akademi ger också ut böcker, tidskrifter, IT-produkter, fickkalendrar och andra informationsprodukter på områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Regler, tillstånd, utredningar, sanktioner marknads- och konsumentioformation finns på denna webbplats.

Offentliga publikationer

Efter mer än 150 år som traditionell bokhandel är Fritzes sedan 1996 en butik på nätet med offentliga publikationer som specialitet. Numera en del av Wolters Kluwer.

HUDOC

Praxis från Europadomstolen. Söksida med dokument.

IBAS

Dataräddning, dataradering och computer forensics. Säkring och dokumentation av t.ex. spår och bevismaterial som lagrats elektroniskt i en dator. Tjänsten baseras på Ibas mer än 30 år långa erfarenhet inom dataräddning och dataradering. Ibas kan hjälpa polis, åklagarämbete, advokater, offentlig sektor och privata företag i samband med beslag av data, efterforskning på lagringsmedia och som sakkunnigt vittne i rättsliga tvister.

Institutet för juridik och internet

Juridikinstitutet arbetar mot internetrelaterade kränkningar.

Konkursavgifter

Advokaten Hans Elliots förteckning över avgifter i konkurs m.m.

Konkurs och företagsrekonstruktion – myndigheters ställningstaganden

Ställningstagandena syftar till att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Kronofogdens handböcker

Kronofogdens handböcker, bl.a. Handbok för konkurstillsyn, handboken Utmätning och verkställighetspolicy.

Lagrummet

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott.

Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Login Hasselberg

Garanti XL är ett nyutvecklat, modernt, molnbaserat system som erbjuder säker och effektiv handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner.

Lunds universitet

Examensarbeten vid Juridicum sedan 1998.

Lönegaranti – europeiska garantiinstitutioner

Förteckning över lönegarantiinstitutioner inom EU och EES med adresser.

Lönegaranti – Norge

Information om lønnsgarantiordningen, lönegaranti i Norge.

Polisen

Anmälan, blanketter, registerutdrag, pass och id-kort m.m.

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiets webbplats innehåller bland annat aktuella artiklar inom konkursrätten samt en förteckning som upptar samtliga konkursförvaltare.

Skatteverket

Skatteverket ger här information om skatter och traktamenten.

Skatteverkets handböcker och handledningar

Skatteverkets handledningar finns inom olika ämnesområden och är främst avsedda att användas inom Skatteverket vid handläggning av ärenden och vid utbildning. Handledningarna redovisar Skatteverkets bedömningar i olika frågeställningar, men är inte avsedda att innehålla någon fullständig redovisning av lagtext, allmänna råd och rättspraxis etc.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Vad kostar skiljeförfarande eller medling?

Sveda och värk

Hjälptabell 2013 för bestämmande av ersättning för sveda och värk.

Sveriges advokatsamfund

Länk till Sveriges advokatsamfund med information om advokater och mycket mer.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Testamentsbanken

Testamentsbanken är ett centralt register och en säker förvaringsplats för ditt testamente oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Tidningen Lag & Avtal

Lag & Avtal är Sveriges största tidning om arbetsrätt som erbjuder senaste nytt om nya lagar, viktiga avtal, domar, rättspraxis och debatt.

Tullverket

Tullverket är ansvarigt för skyddet av rikets gränser mot olagligt införande av produkter.

Åklagarmyndigheten

Här finns förutom information om Åklagarmyndigheten även dokument om lagar och förordningar, planering och uppföljning, föreskrifter och riktlinjer, uppdrag, pm och rapporter, policydokument, HD, remissvar och informationsmaterial.

Reseinformation

LG Travel

Researrangören LG Travel AB är dotterbolag till Limhamnsgruppen AB. På LG Travels webbplats hittar du länkar till tips inför och under resan.