Skadestånd i samband med brottmål

Advokatens och domarens perspektiv

Datum

1 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

Advokat Johan Ödlund och rådman Claudia Vadaszi ger praktiska tips och råd hur du hanterar de konkreta fallen.

Du får klarhet i de olika ersättningsposterna som kan aktualiseras och hur de bör beaktas i en brottmålsprocess. Skadeståndsrättens roll i samband med brottmål har kommit att bli alltmer betydelsefull.  Brottsforskningen visar att skadeståndet är av betydelse för upplevelsen av upprättelse efter en brottslig handling. Dessvärre får skadeståndsrätten ofta på olika sätt stå tillbaka för straffrätten i processen.

Det är inte ovanligt att skadeståndsanspråken behandlas helt kort i förhandlingssituationen och domskälen i skadeståndsfrågan kan ibland vara lakoniska. Delvis beror detta på en underskattning av skadeståndsrättens funktioner och möjligheter och delvis beror det på bristande kunskaper om skadeståndsanspråkets betydelse i brottmålet.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

En överblick ges över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i ett brottmål. Bland de ämnen som tas upp finns:

  • ersättning för kränkning
  • ersättning för personskada
  • sakskada
  • ren förmögenhetsskada
  • vårdnadshavarens skadeståndsansvar
  • vissa processuella aspekter och tvångsmedel med skadeståndsrättslig anknytning

Kursen har en praktisk inriktning och fokus läggs främst på att ge försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn verktyg att omsätta det skadeståndsrättsliga regelverket i sitt dagliga arbete.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

  • Kursdeltagare
  • Tillval och önskemål
  • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Avancerad förhörsteknik 2022

19 okt
- 23 okt
The George Hotel, Edinburgh, Skottland

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
26 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Häktning

Med fokus på försvararens praktiska agerande
3 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hör du till dem som tycker att det emellanåt känns hopplöst att biträda klienter vid häktningsförhandlingar?
Att de flesta blir häktade hur man än beter sig. Då kan detta vara en kurs för dig.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.