Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion

Datum

2 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

9 400 kr

Omfattning

6 timmar

Föreläsare

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Invändningar om sen eller otillräcklig reklamation – liksom motinvändningar om att invändningsrätten bortfallit – har länge varit vanliga i köp- och transporträttsliga sammanhang. Invändningarna och motinvändningarna får inte sällan effekt.

Användandet av invändningar verkar ha spridit sig till avtalsrätten i stort. Både lagstiftaren och HD har uppfattat reklamationsplikten som en allmängiltig avtalsrättslig grundsats. Kravet att reklamera har uppfattats som ett uttryck för avtalsparters lojalitetsplikt, men reklamationspliktens existens är inte problemfri. Om reklamation inte sker på rätt sätt kan det betyda att en avtalsbrytande part slipper påföljd och att den drabbade lider rättsförlust.

Reklamationsregleringen är inte bara komplex utan dessutom mera oklar än vad man föreställer sig. Det finns exempelvis olika uppfattningar om huruvida det föreligger reklamationsplikt i alla avtalstyper – inte minst mot sådana avtalsparter som har en förmån av kort preskriptionstid, t.ex. advokater och konsulter enligt HB 18:9. En annan oklarhet är rättsföljden, Ett antagande är att följden av en försummad reklamation om avtalsbrott är total förlust av rätten att göra avtalsbrottet gällande. Lämpligheten av detta antagande har ifrågasatts i litteraturen, vilket har fått visst genomslag i sentida praxis. Under kursen redovisas de olika uppfattningarna.

Professor Jori Munukka reder ut den gällande rätten.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Begreppet reklamationsplikt och reklamationens syften.

Begreppets förekomst: klargörandeplikt, reklamation vid avtalsbrott, påföljdsreklamation, absolut reklamationsfrist.

Reklamation som rättshandling.

Syftena att avskära anspråk och att fortsätta motparten i ond tro om avtalsbrott etc. och kollisioner mellan de olika syftena.

Reklamationsfristens beräkning.

Fristens utgångspunkt och längd:

 • Avtals ingående
 • Köp av lös egendom
 • Köp av fast egendom
 • Transport
 • Försäkring
 • Hyra av lägenhet
 • Entreprenad och andra materiella tjänster
 • Rådgivning och andra immateriella tjänster
 • Konsumentavtal
 • Beställares avtalsbrott

Betydelse av partens besvär att avge reklamation.

Betydelsen av motpartens behov av tidig och tydlig reklamation.

Tendenser vid bestämmande av fristens utgångspunkt och längd.

Lunch

Följden av fullgod och inte fullgod reklamation.

Krav på dubbel reklamation.

Kravet på invändning om sen eller otillräcklig reklamation.

Bortfallsgrunder av invändningar om sen eller otillräcklig reklamation (motinvändningar).

Andra preklusionsregler:

 • Preskription
 • Proklamation
 • Avtalad preklusion
 • Påkallandefrist

Allmänna passivitetsinvändningar.

Denuntiation

Ondtrosinvändning

Undersökningsplikt

Reklamationens avgivande:

 • Form
 • Innehåll
 • Precision
 • Behörig avgivare och adressat/mottagare
 • Sändsätt
 • Befordringsrisk
 • Bevisning

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
16 mar
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Affärsrättsseminariet 2022

San Francisco
17 apr
- 25 apr
San Francisco, USA

Äntligen är det dags för Limhamnsgruppens omtyckta och eftertraktade Affärsrättsseminarium, ett arrangemang som funnits på programmet i nästan 30 år.

hand som håller schweiziska sedlar i solfjäderform

Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv
21 apr
Scandic Anglais, Stockholm

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
26 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Tvistemålsanalys i skarpt läge

Hur du analyserar dispositiva tvistemål
9 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hur kan du strukturera en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och granska din talan, eller som svarandeombud plocka isär kärandens talan? Docenten i processrätt, hovrättsrådet och f.d. advokaten Patrik Schöldström leder denna fördjupande kursdag.