Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten

Datum

22 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

9 400 kr

Omfattning

6 timmar

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.

Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Lojalitetsplikten tilldrar sig stadigt allt större intresse även i affärsrättsliga sammanhang och den åberopas numera ständigt i rättslitteraturen och lagförarbeten. Lojalitetsplikten har också kommit att tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Den vaga lojalitetsplikten har därigenom erhållit viss konkretion, och utvecklingen har också lett till att den har skärpts och utvidgats.

Professorerna Jori Munukka och Jessika van der Sluijs ger dig en bättre överblick och ett strukturerat sätt att hantera frågorna och problemen.

Lojalitetsplikt kan också hävdas gälla i olika situationer utanför avtalsförhållanden, inte sällan på legislativ grund men emellanåt också på grund av allmänna regler. Begreppet lojalitetsplikt beskrivs och pliktens placering i rättssystemet och förhållandet till omkringliggande etablerade normer som god tro, god sed, omsorgsplikt, rättsmissbruk och skälighet diskuteras djupgående.

I utländska rättssystem finns motsvarigheter till lojalitetsplikt. Motsvarigheterna och deras ställning redovisas, med tyngdpunkt i engelsk och amerikansk rätt (good faith), fransk rätt (bonne foi), och tysk rätt (Treu und Glauben), liksom i EUrätten och den transnationella handelsrätt, lex mercatoria, som är under framväxt inom ramen för principkodifikationerna UNIDROIT Principles of lnternational Commercial Contracts (PICC), Principles of European Contract Law (PECL) och Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Lojalitetspliktens inverkan på bruket av ett flertal klausultyper och klausulernas inverkan på lojalitetsplikten diskuteras: svävarklausuler, integrationsklausuler, best efforts, sekretess, konkurrensklausuler, solicitation clauses, negative pledge m.m. Särskild tonvikt har lagts på utvecklingen i senare överrättspraxis.

Tider och innehåll

09.30–12.30

Kontraktuell lojalitetsplikt

 • Anställning och sysslomannaförhållanden: kommissionslagen 2009, handelsagenturlagen 1995, fastighetsmäklarlagen 2011 och försäkringsförmedlingslagen 2005.
 • Köplagen, CISG och AB 04
 • Försäkringsavtalslagen 2005
 • Kreditgivning och borgen
 • Utomkontraktuell lojalitetsplikt
 • Legislativt reglerade fall: Fastighetsmäklare, advokater m.fl.
 • Praxisgenererade fall : Otillbörlig konkurrens, förtroendeskadligt handlande utanför avtal eller i annat avtal , ingripande i annans avtalsförhållande, misskreditering, betagande av annans rätt m.m.

13 .30–16.30

Prekontraktuell lojalitetsplikt

 • Dolus och culpa in contrahendo
 • Offentlig upphandling
 • Klargörandeplikt, upplysningsplikt och avrådningsplikt

Lojalitetsplikten som rättsbegrepp

 • Förhållandet till rättsmissbruk, skälighet, god tro m.m.
 • Lojalitetsförpliktelser: Medverkansplikt, tystnadsplikt, konkurrensförbud, upplysningsplikt, skadebegränsningsplikt, vårdplikt m.m.
 • Lojalitetspliktens placering i rättssystemet

Komparativa utblickar

 • Tysk och fransk rätt, common law
 • Transnationella principer: PICC, PECL, DCFR
 • EU-rätt: Kommissionens förslag om gemensam europeisk köplag (CESL)

Lojalitetsargumentation: Lojalitetspresumtion, lojalitetsreciprocitet, lojalitetskonnexitet, avtalskrav, lojalitetsexklusivitet, uppoffringselement etc.

Lojalitetsplikten och olika klausultyper: Svävarklausuler, styrelsegodkännande, integrationsklausuler, sidolöpare, best efforts, allmänna lojalitetsklausuler, sekretess. konkurrensklausuler, change of control, solicitation clauses, negative pledge, friskrivning etc.

Tendenser i senaste rättspraxis: NJA 2005 s. 142, 2005 s. 608, 2006 s. 638, 2007 s. 86, 2007 s. 909, 2009 s. 672, HD:s dom 2012-12-21 , T 3679-11

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
26 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Skadestånd i samband med brottmål

Advokatens och domarens perspektiv
1 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

hand som håller schweiziska sedlar i solfjäderform

Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv
14 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.