• Scandic Anglais, Stockholm
 • 14 900 kr
 • 12 timmar

Hemliga tvångsmedel – försvarartaktik och hur du förbereder klienten

Hur kan du som försvarare på ett tidigt stadium i en förundersökning upptäcka att åklagaren använt hemliga tvångsmedel? Hur går det till när ärendet initieras hos polisen, när åklagare ansöker och domstol fattar beslut om hemliga tvångsmedel?

Advokaten och tidigare specialiståklagaren Markus Bergdahl och tidigare specialiståklagare Eleonora Johansson lär under två dagar ut hur du som försvarare – med specialkunskaper om de olika tvångsmedlen och hur de används – bäst hjälper din klient redan från första förhörstillfället.

Kursen behandlar hemliga tvångsmedel ur lagstiftningsperspektiv och ur
”skarpt läge”-perspektiv.

Ur innehållet:

 • interimistisk passivitet och kontrollerade leveranser
 • vilken information får domstol när de fattar beslut om hemliga tvångsmedel?
 • de brottsmisstankar som kan motivera hemliga tvångsmedel
 • tips om hur man skall angripa t.ex. telefonanalyser, m.m.

Kurstillfälle i Malmö den 10-11 december, klicka här!

 

Tider och innehåll

Dag 1. 09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

Dag 2. 09.00-16.00, lunch 12.00-13.00

1 Hemliga tvångsmedel och hur de används av åklagare och polis

Den rättsliga regleringen och kraven på tillstånd för hemliga tvångsmedel

 • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK)
 • Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK)
 • Hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning (HRA)
 • Närliggande frågor gällande interimistisk passivitet och kontrollerade leveranser
 • Polisiära spaningsmetoder
 • Lagen om elektronisk kommunikation

2 Hemliga tvångsmedel i praktiken – hur går det till när ett ärende initieras?

 • Polisens arbete med informationsinhämtning och PM till åklagare för bedömning av om skälig misstanke föreligger
 • Skälig misstanke? Vad innebär det?
 • Bedömning av källors tillförlitlighet
 • Åklagarens bedömning av material
 • Domstols bedömning och beslut
 • k. A- och B-inkopplade personer
 • IMSI och IMEI-nummer och hur detta fungerar
 • Avlyssning av SMS i förfluten tid när misstanken initieras
 • Möjlighet att få ut de initiala handlingarna som ligger till grund för tvångsmedlet
 • Behov av att få ut materialet ./. fri bevisprövning ./. källors tillförlitlighet ./. möjlighet till förhör / identifiering à motiv för att lämna information till polisen

3 I vilka ärenden används normalt hemliga tvångsmedel?

4 Övningsuppgifter – bedömning av skälig misstanke

5 Försvararens arbete – när kan vi förutse och informera klienten om att det troligen har använts hemliga tvångsmedel?

5.1       Det initiala arbetet

 • Misstanken; hur ser handlingarna från tingsrätten ut?
 • Tiden för den misstänkta gärningen i förhållande till anhållandetidpunkten avgörande för en första bedömning om HT har använts
 • 24 kap 9 a § rättegångsbalken – vilket krav kan vi ställa på åklagaren redan innan vi är klienten behjälplig vid första förhöret
 • Formera ett försvarsteam med inriktning att hemliga tvångsmedel har använts – vad är relevant initialt?
 • Kreativitet tillsammans med klienten – håll förhör med klienten angående vad som har inträffat under den tiden.
 • Skall man medverka i förhör innan ovanstående är tillräckligt utrett mellan klient och försvarare?
 • Krav på åklagaren – gärningspåstående redan vid häktning och konkreta omständigheter
 • Tala är silver, tiga är guld? Vilka konsekvenser får tystnad under förundersökningen?
 • Balkongfallet, NJA 2015 s. 702 – vad innebär det ur argumentationssynpunkt vid tystnad under förundersökningen.

5.2       Delgivning av förundersökningsprotokollet och avlyssningsmaterialet

 • Beslag av telefoner – vad gäller och vilka slutsatser kan dras av analysen?
 • Synopsis tillräckligt eller genomlyssning av materialet?
 • Ifrågasättande av HÖK-uppgifter; vilka slutsatser kan dras av mastuppkopplingar?
 • Hur skall vi ifrågasätta uppgifterna från HÖK:en?
 • Överskottsinformation – vad gäller? Hur får vi tillgång till material från annan avlyssning med annan förundersökningsledare?
 • Kritisk analys av de slutsatser som åklagaren drar av avlyssningsmaterialet
 • Sidomaterialet – vad skall vi leta efter?

5.3       Rättegången

 • Ta kommandot! Egen sakframställan med hjälp av presentationsmaterialet
 • Åberopa partssakkunniga gällande telematerial. Vem vet? Hur sår vi tvivel genom att åberopa förhör med analytikern i ärendet?
 • Brist på tillgång till material (t.ex. information om överskottsmaterialet) – kan försvararen agera? Hur agerar man i så fall?

Kursledare

Advokat Markus Bergdahl

Markus Bergdahl har tidigare arbetat som specialiståklagare i Helsingborg och på Internationella åklagarkammaren i Malmö. Hans inriktning var grova våldsbrott och narkotikabrott och han har därigenom mycket omfattande erfarenhet av utredningar där hemliga tvångsmedel använts. Han har utbildat åklagare och domare i hemliga tvångsmedel. Markus Bergdahl arbetar sedan 2015 uteslutande som försvarare och målsägandebiträde.

Jur kand Eleonora Johansson

Eleonora Johansson är tidigare specialiståklagare och jobbar nu som biträdande jurist, huvudsakligen med brottmål, på Advokatbyrån Markus Bergdahl i Helsingborg. De senaste elva åren arbetade hon som specialiståklagare i Göteborg och Helsingborg med inriktning på grova brott och har omfattande erfarenhet av att leda förundersökningar där hemliga tvångsmedel använts. Eleonora har också gedigen erfarenhet av att utbilda domare och åklagarkollegor.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.