HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis

Datum

26 okt

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

9 400 kr

Omfattning

6 timmar

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

De senaste åren har Högsta domstolen berikat obligationsrätten med ett stort antal prejudikat, ofta innehållande systemförklarande obiter dicta och inte sällan innebärande omsvängningar i förhållande till tidigare praxis.

Professorerna Jori Munukka och Jessika van der Sluijs reder ut den gällande rätten.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Utomobligatoriskt ansvar i avtalsförhållanden

Kan en avtalspart kräva sin motpart på utomkontraktuell, dvs. allmän skadeståndsrättslig, grund trots att skadan uppkommit vid avtalsuppfyllelse, och på så vis kringgå reklamationsplikt, preskription och ansvarsbegränsningar? Kan en avtalspart kräva motpartens kontraktsmedhjälpare?
NJA 2007 s. 758, NJA 2009 s. 16 och NJA 2014 s. 760

Ansvarsgenombrott

Krävs en närståendesituation för ansvarsgenombrott? Är ansvarsgenombrott en allmängiltig rättsfigur, eller ett aktiebolagsrättsligt fenomen?
NJA 2005 s. 608 , NJA 2015 s.512 och NJA 2014 s. 877

Överlåtelseförbud

En fordran eller annan rättighet är i allmänhet överlåtbar. Men kan parterna avtala på så vis att rättighetshavaren förhindras att överlåta sin rättighet? Har ett sådant förbud verkan mot en förvärvare som är i god tro eller i ond tro om förbudet? Finns det undantag?
NJA 2008 s. 733, NJA 2009 s. 570, NJA 2015 s. 1040, NJA 2016 s. 51 och NJA 2016 s. 288

Betalningsdestination

Vem bestämmer vad en betalning har avsett, och uppställs det gränser för vad en part kan bestämma? Kan borgenären ensidigt föreskriva begränsningar?
NJA 2002 s. 577, NJA 2009 s. 64 och NJA 2013 s. 1190

Preskription och preskriptionsavbrott

Vad krävs för preskriptionsavbrott i bevishänseende? Ska preskriptionsregler alltid tolkas snävt? Vem är behörig att avbryta preskription? Vad händer vid full eller delvis betalning av en preskriberad fordran?
NJA 2002 s. 358, NJA 2004 s. 499, NJA 2007 s. 9, NJA 2007 s. 157, NJA 2012 s. 172 och 2016 s. 332

Risken för normförändringar

Vilken part bär risken för att normförändringar inträffar under rättsförhållandet, t.ex. att en vara som vid avtalsingåendet uppfyllde offentligrättsliga krav också gör det vid avlämnandet och därefter, eller att en viss byggmetod senare anses olämplig, eller att en viss egenskap bedöms vara farlig?
NJA 2010 s. 286, NJA 2015 s. 233, NJA 2015 s. 110, NJA 2015 s. 1040, NJA 2016 s. 303 och NJA 2016 s. 346

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

  • Kursdeltagare
  • Tillval och önskemål
  • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten
22 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.

Skadestånd i samband med brottmål

Advokatens och domarens perspektiv
1 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

hand som håller schweiziska sedlar i solfjäderform

Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv
14 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.