• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 900 kr
  • 6 timmar

HD och obligationsrätten – rättsutveckling och analys

Få en djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

De senaste åren har Högsta domstolen berikat obligationsrätten med ett stort antal prejudikat, ofta innehållande systemförklarande obiter dicta och inte sällan innebärande omsvängningar i förhållande till tidigare praxis.

Professor Jori Munukka och professor Jessika van der Sluijs reder ut den gällande rätten.

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Utomobligatoriskt ansvar i avtalsförhållanden

Kan en avtalspart kräva sin motpart på utomkontraktuell, dvs. allmän skadeståndsrättslig grund, trots att skadan uppkommit vid avtalsuppfyllelse, och på så vis kringgå reklamationsplikt, preskription och ansvarsbegränsningar? Kan en avtalspart kräva motpartens kontraktsmedhjälpare?

NJA 2007 s. 758, NJA 2009 s. 16 och NJA 2014 s. 760

Ansvarsgenombrott

Krävs en närståendesituation för ansvarsgenombrott? Är ansvarsgenombrott en allmängiltig rättsfigur, eller ett aktiebolagsrättsligt fenomen?

 NJA 2005 s. 608 , NJA 2015 s.512 och NJA 2014 s. 877

Överlåtelseförbud

En fordran eller annan rättighet är i allmänhet överlåtbar. Men kan parterna avtala på så vis att rättighetshavaren förhindras att överlåta sin rättighet? Har ett sådant förbud verkan mot en förvärvare som är i god tro eller i ond tro om förbudet? Finns det undantag?

NJA 2008 s. 733, NJA 2009 s. 570, NJA 2015 s. 1040, NJA 2016 s. 51 och NJA 2016 s. 288

Betalningsdestination

Vem bestämmer vad en betalning har avsett, och uppställs det gränser för vad en part kan bestämma? Kan borgenären ensidigt föreskriva begränsningar?

NJA 2002 s. 577, NJA 2009 s. 64 och NJA 2013 s. 1190

Preskription och preskriptionsavbrott

Vad krävs för preskriptionsavbrott i bevishänseende? Ska preskriptionsregler alltid tolkas snävt? Vem är behörig att avbryta preskription? Vad händer vid full eller delvis betalning av en preskriberad fordran?

NJA 2002 s. 358, NJA 2004 s. 499, NJA 2007 s. 9, NJA 2007 s. 157, NJA 2012 s. 172 och 2016 s. 332

Risken för normförändringar

Vem av parterna bär risken för att normförändringar inträffar under rättsförhållandet, t.ex. att en vara som vid avtalsingåendet uppfyllde offentligrättsliga krav också gör det vid avlämnandet och därefter, eller att en viss byggmetod senare anses olämplig, eller att en viss egenskap bedöms vara farlig?

NJA 2010 s. 286, NJA 2015 s. 233, NJA 2015 s. 110, NJA 2015 s. 1040, NJA 2016 s. 303 och NJA 2016 s. 346

Med förbehåll för ändringar i programmet

Kursledare

Professor Jessika van der Sluijs

Jessika van der Sluijs är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Professor Jori Munukka

Jori Munukka är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister, bolags- och affärsjurister.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.