Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång

Datum

2 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

7 timmar

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Ur innehållet:

 • hur man bildar, kapitaliserar och avvecklar bolag
 • företagsstyrning och de olika bolagsorganens roll
 • grunderna i kapitalskyddet och de begränsningar som lagen uppställer kring värdeöverföringar och lån
 • tvångslikvidationsreglerna
 • reglerna om personligt ansvar i lagen
 • pedagogiska exempel och förslag på lösningsmodeller

Aktiebolagslagen har med tiden blivit väldigt omfattande och kan med sina drygt 850 paragrafer uppfattas som svåröverskådlig om man inte arbetar med den dagligen. Den här kursen är en översiktlig och grundläggande kurs i aktiebolagsrätt. Yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra som vill lära sig mer om aktiebolagsrätt får under en intensiv dag en grundlig genomgång av lagen och dess centrala element.

I kursmaterialet ingår boken Bolagsrättsliga FAQ av Carl Svernlöv, tredje upplagan (2019).

Tider och innehåll

09.00–17.00 med en timmes lunch

 • Aktiebolaget som associationsform
 • Begränsat personligt ansvar; ansvarsgenombrott
 • Aktiebolaget som juridisk person
 • Skyddet för bolagets aktieägare och borgenärer
 • Olika bolagskategorier
 • Aktiekapital, aktier och aktiebok
 • Koncerner
 • Bildande av aktiebolag
 • Bolagsstämma
 • Bolagets ledning
 • Behörighet att företräda aktiebolaget; kompetensöverskridande
 • Kontrollorgan
 • Kapitalökning
 • Fondemission
 • Nyemission av aktier
 • Emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
 • Riktade emissioner, ”Leo-lagen”
 • Vinstandelslån och kapitalandelslån
 • Värdeöverföring
 • Förvärv av egna aktier
 • Minskning av aktiekapitalet
 • ”Förtäckt värdeöverföring”
 • Värdeöverföring – en lösningsmodell
 • Förbjudna lån
 • Inlösen av minoritetsaktie
 • Fusion
 • Delning
 • Likvidation
 • Sanktioner

Förbehåll för ändringar i programmet.

Målgrupper

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra som i sitt juridiska arbete kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
26 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion
2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten
22 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.

hand som håller schweiziska sedlar i solfjäderform

Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv
14 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.