Utlåningsförbudet

Utlåningsförbudet i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)
– en sammanställning av rättsfall m.m.

NJA 1976 s. 618
Fråga om giltigheten av avtal som ingåtts med överträdelse av låneförbudet. (ICA-matmarknad)

NJA 1980 s. 311
Angående bolags ställande av säkerhet för aktieköpares skuld till säljaren.

NJA 1986 s. 56
Av allmänpreventiva skäl ansågs fängelse böra utdömas för fyra uppsåtliga brott mot förbudet att lämna lån i 12 kap 7 § aktiebolagslagen.

NJA 1992 s. 717
Vid försäljning av aktierna i ett bolag avtalades att köpeskillingen skulle ökas eller minskas, sedan en viss tillgång i bolaget sålts, och en viss tilläggsköpeskilling skulle erläggas, inte av köparen utan av bolaget direkt ur den erhållna köpesumman. Bolagets åtagande har ansetts strida förbuden att lämna lån eller säkerhet i 12 kap 7 § 3 och 5 st aktiebolagslagen och inte kunna göras gällande av köparen.

NJA 1999 s. 426
Ett bolag beviljade lån av ett finansbolag för bl a inköp av samtliga aktier i ett annat bolag. Som säkerhet för lånet fick finansbolaget företagshypotek i det bolag som skulle köpas. Sedan detta bolag gått i konkurs har frågor uppkommit om säkerhetens giltighet med hänsyn till bestämmelserna i 12 kap 7 § aktiebolagslagen om förbud mot ställande av säkerhet och i 12 kap 5 § om återbäring av olovlig vinstutdelning. Ingen analogi på återbäringsregeln (Cartos Finans) . (RIC 17/99)

RÅ 1977:216
Aktiebolags medgivande att betalningsansvaret för aktieägares skulder till bolaget fick övertagas av den som förvärvade alla aktier ansågs strida mot 12 kap 7 § aktiebolagslagen.

RH 1987:89
Aktieägare i fåmansbolag uttog ur bolaget ett belopp vilket bokfördes som lån. Då han vid bokslutstillfället hade lönefordran överstigande lånebeloppet, ansågs uttaget utgöra förskott på lön och inte strida mot förbudet att lämna lån i 12 kap 7 § aktiebolagslagen.

RIC 11/88
Ett s k korttidslån i bank har inte medfört att undantaget beträffande koncernförhållanden från förbudet att lämna lån i syfte att förvärva bolagets aktier har ansetts tillämpligt.

RIC 37/90
Medverkan till överträdelse av aktiebolagslagens förbud att lämna lån.

Thorell i Festskrift till Anders Agell s 663, Transaktioner mellan aktiebolag och närstående.

Advokaten 3/1995 s 13 ff, Elliot, Släktskap och annat närstående, en konkursrättslig – genealogisk studie. (släktträdet i bild 2 tillämpligt på 12 kap 7 § 1 st 1 och 2, se artikelns näst sista stycke).

JT 1997-98 s. 707
Kleineman, Påföljder vid brott mot det s. k. aktiebolagsrättsliga låneförbudet – med särskilt beaktande av kreditgivaransvaret.

Uttalande från FAR – Aktiebolagslagens regler om utlåning till och andra engagemang för närstående personer (återfinns i FARs årliga samlingsvolym)

RSV 6014, utg. 2
Minneslista vid anmälan av misstänkt skattebrott m m. (Beloppsgräns/riktmärke för anmälan av brott mot låneförbudet i 12 kap 7 § aktiebolagslagen är ett basbelopp).

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se