Kontrollista – uppdrag eller anställning?

Följande omständigheter tyder på uppdragsförhållande. Motsatsen tyder på anställningsförhållande. Slutsats dras efter en samlad bedömning. Vid tvekan bör utfallet anställning ha företräde, prop. 1975/76, bil. 1 s. 309.

 1. Personlig arbetsprestation ej avtalad
 2. Arbetsprestation utförd av annan
 3. Åtagandet avser bestämd arbetsuppgift
 4. Anlitar medhjälpare på eget ansvar
 5. Förhållandet mellan parterna av tillfällig natur
 6. Varken avtal eller arbetsförhållanden hinder för att samtidigt utföra liknande arbete åt annan
 7. Inga inskränkningar i sättet eller tiden för arbetets utförande frånsett sådana som är påkallade av arbetets natur
 8. Egna maskiner, redskap eller råvaror, åtminstone sådana av mera betydande värde
 9. Eget ansvar för utgifter förenade med arbetets utförande
 10. Vederlaget för prestationen helt beroende av dess ekonomiska resultat, dvs ekonomisk risk
 11. Jämställd med företagare inom verksamhetsgrenen i ekonomiskt och socialt hänseende
 12. Eget tillstånd eller egen auktorisation för verksamheten
 13. Egen firma registrerad
 14. Självständigt upphandlingsförfarande innan avtal ingicks
 15. Arbetet av speciell karaktär
 16. Krav på speciell kompetens
 17. Tillgång till egen arbetslokal
 18. Ansvar för garantiåtaganden
 19. Anmält inkomst av rörelse till försäkringskassan
 20. Deklarerar inkomst av rörelse
 21. Registrering för mervärdesskatt
 22. F-skattebevis; jfr RSV 432, Ny skattsedel för företagare
 23. Ej ansluten till arbetstagarorganisation

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se

Höger kolumnbild