Reservation i fotnot ABL 25:13

Reservation

Det kan vara lämpligt att förse framställningen med en förtydligande reservation.[1] Den kan få följande utformning och lämpar sig kanske bäst som fotnot:

”Det antecknas, att förvaltaren, så som föreskrivs i konkurslagen, endast har tagit ställning till vid vilken tidpunkt befarad kapitalbrist kan antas ha förelegat och inte till frågan om faktisk kritisk kapitalbrist eller till eventuell föreliggande kontrollbalansräknings vederhäftighet. Det ankommer på enskild borgenär att vid behov svara för denna utredning.[2] Vidare bör läsaren notera att den redovisade slutsatsen är ett antagande (kan antas) på angivna grunder och inte ett resultat av någon utredning som kan läggas till grund för rättegång.”

______________
[1] Detta dels för att förhindra att ”prisjägare” använder sig av innehållet i förvaltarberättelsen som bevisning i mål om ansvar enligt aktiebolagslagen, dels för att förvaltaren skall slippa att bli åberopad som vittne i sådant mål.
[2] Prop 1986/87:90 s. 272 x.