Oredlighet mot borgenärer

Rättsfallssammanställning (även grov oredlighet)

Oredlighet mot borgenärer, 11 kap. 1 § BrB

NJA 1916 s. 269
Avstående från arv kan medföra ansvar endast om det sker efter arvlåtarens död och avstående från rätt enligt testamente innebär ett avhändande endast om testamentstagaren dessförinnan bevakat testamentet. Se BrBKom, 6 uppl, s 577 y.

NJA 1923 s. 500
Vid överlåtelse av aktier i ett bolag har dess tillgångar använts för att betala köpeskillingen. På grund av att säljaren inte varit solvent för den sålunda uppkomna fordran har ansvar för oredlighet mot borgenärer utdömts.

NJA 1930 s. 29
Undandragande av tillgång och förtigande av denna under ed har bedömts vara ett brott. Tillika fråga om rättsvillfarelse, se Thornstedt, Om rättsvillfarelse, s 195.

NJA 1956 s. 1
Förbrukat utomlands befintliga tillgångar.

NJA 1958 B 7
HD:s majoritet fällde till ansvar för oredlighet mot borgenärer för det en styrelsesuppleant i ett aktiebolag hade låtit detta överta tillgångar och skulder i en annan av den ordinarie styrelseledamoten driven rörelse utan eller mot otillräckligt vederlag.

NJA 1976 s. 60
Vid överlåtelse av aktier i ett bolag har dess tillgångar använts för att betala köpeskillingen. På grund av att säljaren inte varit solvent för den sålunda uppkomna fordran har ansvar för oredlighet mot borgenärer utdömts.

NJA 1977 B 36
Vid överlåtelse av aktier i ett bolag har dess tillgångar använts för att betala köpeskillingen. På grund av att säljaren inte varit solvent för den sålunda uppkomna fordran har ansvar för oredlighet mot borgenärer utdömts.

NJA 1989 s. 570
Undanhållit viss tillgång men ej förtigit annan. Se JT 1989/90 s 667 och SvJT 1998 s 755 (om artbrott).

NJA 1991 s. 491
Ej ställt tillgång utomlands till förfogande; ogillat.

NJA 1994 s. 336
Fråga om obestånd och om gärningsbeskrivning.

NJA 1998 s. 767
En gäldenär som fört ut tillgång av betydande värde från Sverige har åtalats för oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap 1 § 3 st brottsbalken. Fråga om konkurs var förestående.

SvJT 1976 rf s. 39
Obestånd och tillgångar i utlandet. (kommenterat i TSA 1976 s 60)

RH 1983:71
Ej betydande värde; ogillat.

RH 1990:102
(åtalspunkt 13) Överföring till en stiftelse ansågs som delvis ett mannamåns-, delvis ett oredlighetsbrott.

RH 1995:102
Frågor om rekvisiten för grov oredlighet mot borgenärer (skalbolagsaffärer) samt om straffvärdet på sådana brott.

RIC 30/78
(ärende från Advokatsamfundets disciplinnämnd, TSA 1978 s 375 fall 12, också refererat i BRÅ PM 1979:8 s 145); Advokat har tilldelats varning för att han inte redovisat influtna medel till uppdragsgivaren, ett bolag, utan till företrädaren. Härigenom möjliggjordes brott mot 11 kap. 1 § BrB.

TSA 1976 s 60
Fjälling, Oredlighet mot borgenärer – ett aktuellt rättsfall. (om SvJT 1976 rf s. 39).

Grov oredlighet mot borgenärer, 11 kap. 2 § BrB

NJA 1944 s. 478
Vilseledande bokföring av likvidator utförd efter konkursbeslutet. Se SvJT 1949 s. 184.

NJA 1959 s. 134
Förtigit tillgång vid edgång i makas konkurs (äldre rätt); grov oredlighet genom mened.

NJA 1995 s. 505
La Reine-målet. Skalbolagsaffärer, ett flertal fall av bifall i hovrätten till åtal för grov oredlighet, ej prövningstillstånd såvitt avser dessa gärningar.

SvJT 1976 rf s. 39
Obestånd och tillgångar i utlandet.

RH 1981:178
Förtigit tillgång vid edgång i konkurs; grov oredlighet i förening med mened.

RH 1990:102
Förtigit tillgångar vid edgång i konkurs; grov oredlighet i förening med mened.

BRÅ PM 1996:5, mål 5
Skalbolagsaffärer; (Humanova-målet).

BRÅ PM 1996:5, mål 6
Utlåning till insolvent mottagare.

BRÅ PM 1996:5, mål 11
Skalbolagsaffärer.

BRÅ PM 1996:5, mål 12
Skalbolagsaffärer.

BRÅ PM 1996:5, mål 16
Undanskaffat 73 fordon från bolag på obestånd.

BRÅ PM 1996:5, mål 25
Förtigit tillgångar vid edgång i konkurs.

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se