Minneslista

VITTNESINSTRUKTION
En översättning i för svensk rätt tillämpliga delar av en amerikansk förlaga vilken ingick i Limhamnsgruppens kursmaterial på kurs i processteknik, USA hösten 1987.

RÄTTEGÅNGEN
Domstolen skall alltid behandlas med respekt. Tilltalsord för rättens ordförande är ”herr/fru ordförande”. Rättens ledamöter sitter vid dombordet i rättssalens huvudände.

Vittnets plats är mitt emot rättens ordförande, i regel vid särskilt s k vittnesbås. När vittnet väl satt sig är det inte tillåtet för vittnet att lämna platsen förrän rättens ordförande tillåter det. Om vittnet behöver paus lämnas tillstånd av rättens ordförande.

Första delen av förhöret sköts i regel av den advokat som företräder den part som åberopat Dig som vittne. Du måste då själv komma ihåg de förhållanden som förhöret rör. Du får inte ledas av advokaten i Din berättelse. Inga frågor får ställas som inbjuder till ett visst svar. Det är därför viktigt att Du tar god tid på Dig och är säker på att Du lämnar fullständiga svar på frågorna.

Andra delen av förhöret, motförhöret, sköts av motsidans advokat. Därefter, i den tredje delen, får den förste advokaten ställa frågor för att klargöra frågor ställda av motsidans advokat.

SVAREN

 1. Först och främst: tala sanning. Du kommer att höras under ed och mened är en mycket allvarlig sak.
 2. Du skall inte gissa, spekulera eller anta. Vittna bara om de förhållanden som Du kommer ihåg. Blanda inte ihop vad Du faktiskt kommer ihåg med en logisk analys av vad som måste ha förekommit.
 3. Pausa efter varje fråga för att tänka igenom huvudpunkterna i Ditt svar. Svara inte så snabbt att advokaten inte kan avbryta Dig.
 4. Lyssna noga på frågorna som ställs. Svara bara på den ställda frågan och gör det så klart och enkelt som möjligt. Använd Dina egna ord, inte de som finns i den ställda frågan om de känns Dig främmande. Försök att svara så att Ditt svar kan förstås endast på ett sätt.
 5. Ge inte information utöver den ställda frågan, det inbjuder i regel till en serie följdfrågor. Motstå frestelsen att svara på frågor som Du kan tycka att motsidans advokat borde ha ställt. Undvik att föreslå att någon annan kan tänkas ha information som motsidans advokat är ute efter.
 6. Du har ingen anledning att känna obehag om Du inte kan svara på en fråga. Om Du inte vet eller inte kommer ihåg skall Du säga det. Du får dock inte simulera minnesförlust för att undvika att svara på en fråga.
 7. Om Du endast kommer ihåg en del av svaret, tala om vad Du kommer ihåg och att Du inte minns resten. Till exempel, om Du tillfrågas om vem som var med på ett möte och bara kommer ihåg två av deltagarna, blir svaret: Andersson och Petterson och några till som jag inte kommer ihåg.
 8. Försök inte citera vad Du har sagt eller vad som sagts till Dig om Du inte kommer ihåg det ord för ord. Ange i stället vad som är sagt med ett förtydligande att det inte är den exakta ordalydelsen. På samma sätt bör Du vara försiktig med uppgifter om siffror och datum.
 9. Svara inte ”Det tror jag” eller ”Det tror jag inte” om Du menar ”Ja” eller ”Nej”. Det säkra svaret är att fördra framför ett som antyder osäkerhet. Om Du inte är helt säker skall Du emellertid inte ge uttryck för en säkerhet som Du inte har. I så fall måste Du svara: ”Så vitt jag nu kan minnas ……” eller ”Jag är ganska säker på att………”. Till exempel är det klokare att säga att Du inte minns ett möte med herr Andersson än att säga att Du aldrig mött honom om Du inte är absolut säker på att Du aldrig mött honom.
 10. Många frågor kan inte besvaras korrekt med ett enkelt ”ja” eller ”nej”. Om motsidans advokat ber Dig svara med ”ja” eller ”nej” har Du rätt att svara att ett sådant svar skulle bli missvisande eller ofullständigt. Problemet har en tendens att uppkomma när motsidans advokat i motförhöret ställer ledande frågor vilket då är tillåtet. Ledande frågor är sådana som inbjuder till visst svar till exempel sådana som inleds med frasen ”Är det inte riktigt att……. …..”.
 11. Försök att undvika överdrivna uttalanden och överdrivet förstärkande ord. Uttalanden av det slaget kan senare i förhöret visa sig genanta.
 12. Fyll inte i pauserna mellan frågorna. Det är inte Din sak att underhålla den församlade gruppen. Du skall inte försöka förtydliga ett svar som Du själv anser uttömmande bara för att frågeställaren höjer ögonbrynen och tycks vänta på mer.
 13. Om Du avbryts i Din framställning innan Du svarat helt på frågan, fortsätt efter avbrottet tills Du är klar.
 14. Tänk inte högt. Till exempel, om Du blir tillfrågad om en tidpunkt skall Du svara på just det. Först om Du tillfrågas om hur Du kan komma ihåg att det var just den tidpunkten kan Du förklara detta.
 15. Karakterisera inte Dina svar med termer som ”ärligt talat” eller ”uppriktigt sagt”, det kan ställa Dina övriga svar i en sämre dager.
 16. Försök inte göra Dig lustig, framför allt inte på någon annans bekostnad, eller sarkastisk. Undvik uttalanden som för sin mening är beroende av tonläget i Din röst. Sådant kan väl märkas på bandupptagningen men inte i en utskrift av Din utsaga.
 17. Om Du upptäcker att ett av Dina tidigare svar är oriktigt eller ofullständigt bör Du tala om det.
 18. Motsidans advokat ställer normalt sett frågor om saker som talar för deras sak. Bekymra Dig inte om det partiska intryck detta har. Din uppgift är bara att svara på de frågor som ställs. Försök då inte lägga till sådant som Du tror kan vara till fördel för den part som åberopat Dig. Senare har den partens advokat nämligen möjlighet att ställa frågor som klarar ut frågor som motsidans förhör ger anledning till.
 19. Var försiktig med att uttala Din uppfattning om denna bara är en bra gissning. Kom ihåg att, om Du har en uppfattning i en fråga, tala om att det är Din uppfattning och att den nödvändigtvis inte delas av andra.
 20. Bli inte oroad om Din utsaga inte stämmer med uttalanden som Du kan ha gjort tidigare. Även den ärligaste och mest noggranna personen som upprepar en berättelse gör det på olika sätt varje gång. Svara så gott Du nu kommer ihåg. Om Du konfronteras med olikheter i Dina uttalanden och det finns en förklaring, lämna denna förklaring.
 21. Försäkra Dig om att motsidans advokat är färdig med sin fråga innan Du svarar. När en fråga ställs är det lätt att i förväg ana vartåt fråga lutar och frestas att svara trots att frågan inte är färdig. Gör inte det. Det brukar annars leda till att svaret måste upprepas när frågan är färdigställd.
 22. Om Du inte förstår en fråga eller ord eller uttryck i en fråga, tveka inte att säga det. Du får emellertid inte påstå att Du inte förstår frågan i försök att undvika att svara på den. Var uppmärksam om motsidans advokat använder sig av dubbla negationer, vilket ofta gör att fråga blir svår att förstå.
 23. Om Du inte uppfattar en fråga be att få höra den på nytt.
 24. En fråga kan vara oklar, tvetydig eller mångtydig. En sådan fråga kan ibland genom svaret bli entydig och klar. Försök hur som helst lämna ett klart svar utan att ställa en motfråga som sätter fingret på felet i huvudfrågan.
 25. Tänk efter så att Du är klar över vilken tid frågan avser. Detta påverkar svaret. ”Har Andersson varit anställd hos Er?” är en helt annan fråga än ”Är Andersson anställd hos Er?”.
 26. Du har rätt att få frågor ställda en i taget. Om Du får en komplex fråga eller flera i en, be att få frågorna uppdelade.
 27. Godta inte förbehållslöst motsidans advokats sammanfattningar av vad Du tidigare sagt. Var uppmärksam på om inledningar till frågor som oriktigt återger Dina uttalanden.
 28. En fråga i förbigående skall inte besvaras på samma sätt. En skenbart oviktig fråga kan leda till svar av största betydelse.

Hans Elliot 1996-03-21

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se