Konkurs och lantbruk

Om mjölkkvoter
Förordning (1994:1714) om mjölkkvoter m.m., 14 § och 24 § ändrade i SFS 1995:1160, 5 §, 6 §, 11 § och 30 § ändrade i SFS 1996:61.

Fråga uppkommer vid överlåtelse av fastighet i samband med lantbrukskonkurs, jfr 17-19 §§ i författningen, till vilken förmånsrätt – om någon – värdet på mjölkkvoten är att hänföra. Saken under prövning i Gotlands tingsrätts mål T 313 – 314/96.

Linköpings tingsrätt, Fastighetsdomstolen, beslut 1996-08-29, i mål F 1636-95; Mjölkkvot har ansetts vara lös egendom och kan därmed inte inrymmas bland sådana villkor som får prövas i en arrendetvist.

RH 1995:137
Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades i tillräcklig grad.

En promemoria av en tysk domare om Regleringen av mjölkkvoter i europeisk och tysk rättspraxis finns översatt av Kammarrätten i Jönköping och bär dateringen 1995-05-18. Båda versionerna finns hos Jordbruksverket. Vid verket finns ev ytterligare uppgifter att få, tel 036 – 15 58 46 eller fax 036 -19 05 46.

Fördelning av driftsresultat
I ”komjölksmålet” i Hovrätten för Nedre Norrland, SÖ 205, Ö 412/86, fastslogs att direkt avkastning av företagsintecknad egendom i sin helhet skall tillgodoräknas fordringsägare med företagshypotek: Det rörde sig här om fortsatt drift i form av mjölkproduktion som sköttes av anställda med lönegaranti. Hovrätten menade att gränsdragningen mellan avkastning och förkovran enligt Minitubemålet (NJA 1982 s 900) borde ske med utgångspunkt i om produktionen är ett resultat av en organisk produktion eller om den kan framställas av människohand eventuellt med hjälp av maskiner, eller som konkursförvaltaren, advokaten Christer Pripp, uttryckte det: Det är alldeles omöjligt för människor att frambringa en enda liter mjölk av ett ton ensilage. (referatet hämtat ur RSV 938, utg 1)

Fastighet
Ägna särskild uppmärksamhet åt om det finns s k reallaster enligt 6 § 1 förmånsrättslagen om fastighet ingår i konkursen.

Beneficiefrågor som kan uppkomma i lantbrukares personliga konkurs

NJA 1975 s 8
Moderna jaktvapens personliga värde för ägaren.

RIC 40/83
Mjölkkor inte beneficieegendom.

RIC 41/83
Jaktvapen inte nödvändiga för gäldenären och hans familjs försörjning.

Jordbruksarrende
Regler om uppsägning m m av arrende vid jordbruksarrendators konkurs finns i 9 kap 30 § jordabalken.

NJA 1988 s 521
För åtnjutande av förmånsrätt i konkurs för fordran på grund av arrendeavtal har krävts, att jordägaren kan åberopa ett vid tiden för konkursbeslutet bestående arrendeavtal, 5 § 1 st 1 förmånsrättslagen. Jfr NJA 1987 s 992.

”Konkurskarantän”
Förbudet enligt 6 kap 1 § konkurslagen för i konkurs försatt fysisk person att driva näringsverksamhet under konkursen omfattar inte jordbruksrörelse, se prop 1986/87:90 s 239 f. Den rådighetsförlust som konkursen innebär gör att sådan rörelse endast undantagsvis kan förekomma under konkurs.

Övrigt
Det kan vara värt att ägna studium åt Djurskyddslagen (1988:534) och bestämmelsen om djurplågeri i 16 kap 13§ BrB så att man inte under konkursförvaltningen kommer i konflikt med dessa regler.

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se