Lärare

Nils Albertsen är partner på Mazars SET Revisionsbyrå i Malmö och är en av Limhamnsgruppens mest uppskattade lärare, med stor pedagogisk kompetens och mycket kunnig inom sitt verksamhetsområde. Nils har även mångårig erfarenhet av att biträda med konkursutredningar och utredningar åt polisens ekorotlar.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor. Han har varit medförfattare till flera svenska och internationella lagkommentarer inom internationell privaträtt. Ulf har även anlitats som expert av EU-kommissionen och varit föreläsare på flera internationella seminarier.

Visa aktuella kurser med denna lärare
Sonny Björk har lång erfarenhet som polis, huvudsakligen som kriminaltekniker på Kriminaltekniska roteln i Stockholm.
Under 30 år på tekniska roteln har Sonny Björk arbetat med brottsplatsundersökningar, framkallning och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifieringar av skospår, verk­tygsspår samt andra sammanpassningar, klädundersökningar, fordons­undersökningar m.m. Sonny är även utbildad bomb­röjare och har arbetat med detta under 25 år.
Sonny har specialiserat sig på vapen, ammunition och ballistik. Brottsplatsanalys och bevisvärdering är andra områden han studerat i stor omfattning. Sonny har debatterat intensivt med SKL om bevisvärdering och resultatvärdering av spåranalyser.
Visa aktuella kurser med denna lärare

Anna Björklund på advokatbyrån Sju Advokater i Stockholm är erfaren advokat inom företrädesvis brottmål och socialrätt. Hon föreläser regelbundet för Advokatsamfundet inom straffrätt och Limhamnsgruppen inom brottmål och socialrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och har tidigare varit hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och justitieråd i Högsta domstolen. Martin Borgekes specialitet är straffrätt och straffprocessrätt. Han har en omfattande erfarenhet av undervisning av både domare, advokater och åklagare. Han har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är författare till böckerna Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016 tillsammans med Mari Heidenborg) och Studier rörande påföljdpraxis m.m. (7e-uppl. 2018 tillsammans med andra). Martin Borgeke har också publicerat ett flertal uppsatser i bl.a. SvJT och JT.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Margareta Brattström är Professor i civilrätt och universitetslektor på juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Margareta har undervisat i familjerätt vid universitet sedan mitten av 1990-talet, både på grund- och fördjupningskurser. Hon har också skrivit en rad böcker inom bl.a. familjerättsområdet. Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken. Intresseområden: fastighetsrätt och familjerätt – särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Thore Brolin var under åren 1992-2014 rådman vid Stockholms tingsrätt. Han ger numera råd som oberoende juridisk konsult och arbetar även som skiljeman, medlare och föreläsare. Han är accredited mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i London och har deltagit i ett stort antal skiljetvister och medlingar. Thore är författare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II och har deltagit i Domstolsakademins kurser för domare. Han är aktiv även inom idrotten, bl.a. som vice president i FIS Court och European Athletics Court.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Solicitor Kenneth Carr (consultant to Sternberg Reed Solicitors, London, UK). Solicitor since 1979. A criminal defence lawyer with an international practise. 2007–10 appointed as one of the three Legal Aid Commissioners to the International Criminal Court in The Hague. Appointed as a Recorder in 2010. Shortlisted for the Law Society Award for Advocacy 2012. Publications of note: co-author of ‘The Law Society’s Handbook of Road Traffic Law’.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Rättsmedicinska avdelningen, Stockholm

Martin Csatlós har arbetat som rättsläkare sedan 2001 och har en gedigen erfarenhet såväl av komplicerade rättsmedicinska utredningar som av föreläsningsverksamhet. Han har de senaste åren regelbundet föreläst för polis och åklagare om strategier och metoder vid utredning av grova våldsbrott.
Visa aktuella kurser med denna lärare

Erik Danhard är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område. Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Dennis Dicksen har mer än 15 års erfarenhet från advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot fastighets- och hyresrättsliga frågor. Han ansvarar för Advokatfirman Lindahls fastighetsgrupp i Örebro och biträder regelbundet klienter, främst på hyresvärdssidan, i allehanda hyresrättsliga frågor. Dennis är sedan 2013 medförfattare till Bengt Asks publikation Hyresmanual.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Hans Elliot är konkursförvaltare och affärsjurist med mångårig praktisk och pedagogisk erfarenhet. Han är författare till Handbok i konkursförvaltning och Konkurspraktikan samt har publicerat flera artiklar inom konkursjuridikens område.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Johan Eriksson (Försvarsadvokaterna, Stockholm) är en av Sveriges mest erfarna och kända brottmålsadvokater som försvarat i många uppmärksammade och svåra mål. Johan Eriksson är författare till Handbok för försvarare, en bok utgiven av Limhamnsgruppen 2018.

Följ Johan Eriksson på Facebook!

Visa aktuella kurser med denna lärare

Anna Fayad är jurist på utlandsenheten på Familjens jurist i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor.  Anna har tillsammans med advokat Ulf Bergquist utgivit en lagkommentar inom internationell äktenskapsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Erik Ferlin är sedan drygt sex år hyresråd i Linköping. Han har dessförinnan arbetat som advokat, bl.a. med fastighets- och hyresrättsliga frågor, och är i grunden kammarrättsassessor. Erik håller ofta föredrag om medling och om hyresnämndsprocessen. Han har tidigare föreläst vid Mitthögskolan och Handelshögskolan i Jönköping.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Hjalmar Forsberg är sedan 2011 lagman i Hovrätten för Västra Sverige. Han har många års gedigen erfarenhet av att döma brottmål, bl.a. som chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Han har undervisat i processrätt och straffrätt på Stockholms universitet, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet och Domstolsakademin.

Visa aktuella kurser med denna lärare
Mikael Fredstrand är delägare i Mazars SET och en uppskattad lärare som under de senaste åren har utbildat mer än 1000 kursdeltagare från banker, advokatbyråer och andra företag i analys och tolkning av årsredovisningar samt kreditbedömning av företag.
Mikael har arbetat som revisor i snart tjugo år med ägarledda och noterade företag, vilket även innefattat omfattande kontakter med banker vid kreditfrågor. Han arbetar löpande med företagsvärderingar av såväl noterade som ägarledda företag i samband med tvister, vid utlösen av ägare eller vid förvärv.
Visa aktuella kurser med denna lärare

Agneta Gustafsson är advokat och VD vid Advokatbyrån Nywa. Hon har arbetat som jurist i över 25 år och har tidigare bland annat varit verksam vid olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer samt innehar ett antal externa styrelseuppdrag. Agneta biträder löpande såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor och har därmed upprättat otaliga avtal inom skilda områden och är ofta anlitad i samband med företagsöverlåtelser. Agneta har genom åren erhållit betydande och bred erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, krediträtt och obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Hon håller löpande utbildningar och skriver krönikor. Agneta innehar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Ulrika L Hedström är partner på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på internationell arvs- och bodelningsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Bengt Heinestam är diplomerad företagskonsult med 35 års erfarenhet. Han har genom åren varit verksam vid olika jurist-, redovisnings- och revisionsbyråer. Bengt har en mycket lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med likvidationer, fusioner, fissioner och förvärv och överlåtelser av företag. Han har i sitt yrkesverksamma liv förvärvat och sålt många företag. Nu äger han och verkar i Heinestams Bolagstjänst AB. Bengt har gett ut flera böcker, däribland böckerna ”Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag”, ”Fusioner – redovisning och beskattning” samt ”Fissioner – Praktisk handbok för aktiebolag”.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Attorney Nancy Hollander (Freedman Boyd Hollander Goldberg Urias & Ward P.A., Albuquerque, USA and Doughty Street Chambers, London, UK) is largely devoted to criminal cases, including those involving national security issues. She has also been counsel in numerous civil cases, forfeitures and administrative hearings, and has argued and won a case involving religious freedom in the United States Supreme Court. Ms. Hollander also served as a consultant to the defense in a high profile terrorism case in Ireland, has assisted counsel in other international cases and represents two prisoners at Guantanamo Bay Naval Base. Nancy Hollander represents Chelsea Manning.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Ulrik Hägge är sedan mer än 20 år verksam som advokat med inriktning på obeståndsfrågor och kommersiella tvister. Han har skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Bengt Ivarsson är sedan 1994 verksam som advokat vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han var expert i Sexualbrottskommittén och har varit expert i ett flertal andra statliga utredningar avseende bl.a. psykiatrisk tvångsvård, narkotikabrott, angrepp på blåljuspersonal. Bengt uppträder såväl som försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare i brottmål. Han har undervisat på olika kurser för bl.a. Advokatsamfundet, Domstolsakademin och Limhamnsgruppen. Bengt Ivarsson var 2013-2017 ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, Stockholm Centre for Commercial Law, med inriktning på kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt. Jan Kleineman har föreläst för Limhamnsgruppen under tjugotalet år och är mycket omtyckt som föreläsare på våra kurser.

Visa aktuella kurser med denna lärare

UllaBella af Klercker är advokat och delägare i Advokaterna af Klercker & Oehme. Hon har bedrivit advokatverksamhet sedan 1998 och är verksam främst i Stockholm. UllaBella har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. Hon anlitas regelbundet för föreläsningar av Advokatsamfundet, Domstolsverket och Limhamnsgruppen.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Advokat Lars Kruse har arbetat processinriktat som advokat sedan 1989. Han arbetar sedan många år uteslutande med brottmål och har varit försvarare i många uppmärksammade brottmål. Han är också en van föreläsare.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Anders Lagerstedt är universitetslektor och specialiserad på associationsrätt, i vilket han undervisar vid Stockholms och Örebros universitet. Sedan lång tid tillbaka arbetar Anders även med vidareutbildning och rådgivning inom associationsrätt för bl.a. advokater, revisorer och bolagsjurister. Anders är mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga och kunskap i ämnet. Han har också skrivit ett flertal böcker i associationsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Claes Lernestedt är professor i straffrätt, sedan 2015 verksam vid Stockholms universitet. Han är skyldig till ett stort antal publikationer inom straffrätt och närliggande, bland annat Kriminalisering (2003), Dit och tillbaka igen (2010), Straffrättens karta och landskap (2013) och Likhet inför lagen (2015). Han har varit expert i ett flertal utredningar och har i många år undervisat i advokat- och domarsammanhang.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare i Advokatfirman Althin. Henrik arbetar uteslutande med brottmål och har varit verksam sedan 1994. Han har en omfattande erfarenhet av brottmålsprocessen och varit försvarare i såväl uppmärksammade insidermål som ombud vid ett flertal tillfällen i Högsta domstolen. Henrik har undervisat vid Stockholms universitet, IHM och Advokatsamfundet. Idag arbetar han endast digitalt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Göran Lindén är advokat och delägare på Advokatfirman Björn Rosengren i Stockholm. Göran har lång erfarenhet av boutrednings- och bodelningsuppdrag och även övrig familjerätt samt arvsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Stefan Lindskog är f.d. justitieråd och Högsta domstolens ordförande mellan 2016 och 2018.

 

Visa aktuella kurser med denna lärare

Attorney Linda Moreno (The Law Office of Linda Moreno, Tampa, USA and Doughty Street Chambers, London, UK). Ms Moreno’s cases have involved all aspects of criminal defense practice in federal and state courts, including grand jury practice, bail hearings, motions, trial and sentence. Ms moreno has tried complex white collar cases, mail fraud, conspiracy, terrorism, capital murder cases, and handled matters involving civil liberties. In addition to her general practice, Ms Moreno is frequently retained, by attorneys and clients, in complex, high profile cases to assist with jury selection. Her expertise has been used in British courts on the issue of anti-Muslim bias in american jury trials. Linda is also the lawyer for Wesley Snipes.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Jori Munukka är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Robert Nylinder arbetar på Advokatfirman Wåhlin i Malmö. Han är flitigt anlitad som föredragshållare och lärare på olika utbildningar inom entreprenadrätt. Robert har stor erfarenhet av löpande rådgivning till parter inom entreprenadbranschen och av att företräda dem vid tvister. Han presenterar och förklarar innehållet i kurserna på ett pedagogiskt och uppskattat praktiskt sätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Sophie Palmgren Paulsson är advokat sedan 1998 och verksam i Malmö på Tre Advokater. Sophie arbetar främst med familjerätt och brottmål. Med svensk och internationell familjerätt har hon arbetat sedan 1992, och då främst med vårdnadsmål och bodelningar.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Hans Renman är advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans har i över 25 år arbetat med kommersiella tvister, konkursförvaltning samt rådgivning till finansiella bolag. Han är författare till bl.a. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts) och anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och obeståndsrätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Fredric Renström, delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm, arbetar uteslutande med svensk och utländsk familjerätt och har stor erfarenhet av boutrednings- och bodelningsproblematiken i såväl svenska som internationella dödsbon och skilsmässor. Fredric föreläser frekvent på kurser inom familjerätt.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Ulrika Rogland arbetade i 14 år som åklagare, specialiserad på sexuella brott, brott mot barn och våld i nära relationer. Sedan september 2017 har hon egen advokatbyrå med inriktning på målsägandebiträdesuppdrag, främst sexuella brott och våld i nära relationer, men även vårdnadstvister. Ulrika är medförfattare till boken Vad är grooming? och har själv författat och gett ut publikationen Särskild företrädare.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Theddo Rother-Schirren är advokat och verksam på Advokatfirman Rother-Schirren. Han har huvudsakligen varit inriktad på familjerätt sedan drygt trettio år men är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Vid sidan av sin advokatpraktik har han också en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Per E Samuelson har mångårig erfarenhet som försvarsadvokat. Blev ledamot av advokatsamfundet redan 1987. Delägare i advokatfirman SSW. Författare till handboken Att förhöra ett vittne som nyligen utkommit i ny fjärde upplaga. Föreläsare i praktiskt inriktade kurser för advokater sedan 1997.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Clea Sangborn är en erfaren advokat, delägare på Försvarsadvokaterna i Stockholm, och har lång erfarenhet som målsägandebiträde.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Sebastian Scheiman är advokat med egen byrå och arbetar mycket med fri- och rättighetsfrågor i sin verksamhet. Han har tidigare bl.a. varit processjurist vid Centrum för rättvisa och har drivit flera viktiga principfall i de högsta instanserna, Högsta Domstolen som Europadomstolen. Sebastian undervisar även på olika universitet och högskolor.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han är bl.a. författare till Kausalitet (2007), Kränkning (2008) och Adekvansläran (2010). Han är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law och ansvarig för Centrets skadeståndsavdelning. Mårten är ordförande för Institutet för Juridik och Internet, en organisation som arbetar med att ge stöd och råd till personer som utsätts för hot och hat på internet.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Patrik Schöldström är docent i processrätt och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet. Han är också hovrättsråd i Svea Hovrätt. Patrik har tidigare arbetat som advokat.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Jessika van der Sluijs är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Erik Sundström är hovrättspresident vid Hovrätten för Övre Norrland. Han har tidigare arbetat som lagman vid tingsrätten i Lycksele, hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan på Justitiedepartementet och hos Justitieombudsmannen. Erik har länge anlitats av Limhamnsgruppen för utbildning om bland annat tvistemålsprocessen, bevisvärdering och påföljdsbestämning. Han undervisar även om tvistemålsprocessen på Domstolsakademin och medverkade vid Domstolsverkets utbildning av domare inför införandet av En modernare rättegång.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Jan Södergren är advokat och har drivit flera fall i både Europadomstolen och Högsta domstolen. Han har även författat ett stort antal artiklar om Europakonventionen.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Sofia Sötterman (Hamilton Advokatbyrå, Stockholm) har sedan 2003 arbetat med handläggning i obeståndsärenden, särskilt lönegaranti i konkurser och rekonstruktioner. Hon har erfarenhet från några av de största rekonstruktionerna i Sverige.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Carl Svernlöv är partner i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet. Han är en av de ledande experterna inom aktiebolagsrätt i Sverige, och har arbetat med internationella företagsöverlåtelser i över 25 år och är även member of the New York Bar. Carl har författat 12 böcker och över 150 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik. Han är också en uppskattad talare och undervisar ofta i dessa ämnen. Se vidare http://www.bakermckenzie.com/CarlSvernlov/

Visa aktuella kurser med denna lärare

Claudia Vadaszi blev hovrättsassessor vid Hovrätten för Nedre Norrland 2005. Därefter arbetade hon fram till 2009 som åklagare vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, där hon efter en tid blev allmänspecialist och ett år senare även ungdomsåklagare. Claudia är sedan sju år rådman på Södertörns tingsrätt. Hon undervisar fiskaler i brottmål i Domstolsakademins regi och poliser inom projektet Växthuset.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Catharina Wikner är advokat och delägare i Advokatfirman Wikner i Falun. Hon har mångårig erfarenhet av brottmål. Under tjugo år var hon verksam som åklagare i Dalarna och innehade befattningar som narkotikaåklagare, ekoåklagare och vice chefsåklagare. I sin tjänst som åklagare hade hon ansvaret för stora ärenden, som ställde stora krav på henne som förundersökningsledare. Catharina Wikner är sedan 2006 verksam som advokat. I sin verksamhet ägnar hon sig i huvudsak åt brottmål.

Visa aktuella kurser med denna lärare

Johan Ödlund är advokat sedan 1993 och delägare vid advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB i Stockholm. Har över 20 års erfarenhet av brottmål, främst som försvarare men också som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Förutom denna inriktning har han tidigare arbetat med personskaderegleringsärenden.

Visa aktuella kurser med denna lärare