• Grand Central by Scandic, Stockholm
  • 8 000 kr
  • 6 timmar

Friskrivningsklausuler och viten (NY)

En uppdatering och fördjupning av dina kunskaper om reglerna om friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsningar.

Professor Jori Munukka ger analys och genomgång av ny praxis som utvecklats efter att frågor och problem aktualiserats av lagstiftaren och domstolarna. Bland annat behandlas skärpt införlivandeprövning och vitesreglering som ansvarsbegränsningsfunktion.

Tider och innehåll

09.00–17.00, lunch 12.00–13.00

Ur innehållet

  • NJA 2014 s. 760 gav HD uttryck för att ett avtalsvillkor om korttidspreskription inte kan jämställas med en ansvarsbegränsning. I annat fall hade preskriptionsvillkoret ha kunnat åsidosättas till följd av ett uppsåtligt avtalsbrott, men så blev nu inte fallet.
  • NJA 2016 s. 237 godtogs inte en friskrivning från fel avseende en uppgift som lämnats i annons och objektsbeskrivning. I samma avgörande jämställde HD påföljdsfriskrivningar med egenskapsfriskrivningar, trots att viss äldre praxis kunde anses tyda på att påföljdsfriskrivningar skulle vara i högre grad godtagbara.
  • NJA 2017 s. 113, liksom i det uppmärksammade skiljeavgörandet mellan Profilgruppen och KPMG, avvisades den tidigare erkända normen att grov oaktsamhet neutraliserar en begränsningsklausul, för att i stället skälighetsprövas med tillämpning av 36 § avtalslagen. I 2017 års avgörande uttalades också att dold kontroll i form av en skärpt införlivandeprövning eller avtalstolkning inte heller bör ske.

Vitesreglering kan fylla en ansvarsbegränsningsfunktion, vilket HD uppmärksammade i NJA 2010 s. 629. I fallet prövade HD om det gick att uttala en presumtion för att ett vitesbelopp också ska anses utgöra den maximala ersättningsskyldigheten för en avtalsbrytare, men fann att så inte var fallet. Trots det leder tillämpningen i fallet till att så närmast får anses vara fallet.

Vitets förhållande till skadestånd har också andra aspekter. Viten har funktioner som ibland påminner om skadestånd, men den preventiva funktionen är starkare och den reparativa är svagare. Viten har därtill en tydlig bevislättnadsfunktion. Dessa funktioner och deras förhållande till varandra konkretiserade HD i NJA 2012 s. 597, liksom Finlands Högsta domstol i HD 2014:61.

Förbehåll för ändringar i programmet.

 

Kursledare

Professor Jori Munukka

Jori Munukka är professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.