Affärsrättsseminarium 2017

Datum
Omfattning
30 timmar
Plats
Marlborough, Wellington och Auckland, Nya Zeeland
Kursavgift
28 250 kr

Under årets seminarium på Nya Zeeland behandlar vi några av affärsrättens mest intressanta och aktuella frågeställningar under ledning av professor Jan Kleineman och advokat Bengt Ivarsson. Skadeståndsrätt, obeståndsrätt, processrätt, förmögenhetsrättslig praxis, advokatetik m.m. är utgångspunkten för föreläsningar och fördjupande diskussioner.

Årets unika upplägg innebär att vi flyger via Singapore till Christchurch på Sydön och fortsätter till vår första kursort, Blenheim i vindistriktet Marlborough. Under de lediga dagarna förflyttar vi oss, först till Nya Zeelands livliga huvudstad Wellington, dit vi kommer med en av jordens vackraste färjerutter, den mellan Sydön och Nordön. Efter två kursdagar i Wellington tar vi Northern Explorer, en av de klassiska tågresorna, över Nordön till Auckland, dit de båda sista kursdagarna är förlagda.

Seminariet omfattar 30 timmar fördelade på fem kursdagar med sex timmar vardera.

Föreläsare

Professor Jan Kleineman

Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, Stockholm Centre for Commercial Law, med inriktning på kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt. Jan Kleineman har föreläst för Limhamnsgruppen under tjugotalet år och är mycket omtyckt som föreläsare på våra kurser.

Advokat Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson är ordförande för Sveriges advokatsamfund, styrelseledamot i Domstolsakademin, expert i 2014-års sexualbrottskommitté, ledamot av Insynsrådet vid Åklagarmyndigheten, ledamot av Arbetsmarknadsrådet vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet samt ledamot i Forensiska rådet vid Nationellt Forensiskt Centrum.

Tider och innehåll

Kursdag 1. Måndag 30 oktober 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

De stora skadeståndsprocesserna ur ett advokatperspektiv från Prosolvia till BDO.
Jan Kleineman

 • Ren förmögenhetsskada och skadeståndsreglerna i ABL
 • Floodgates (sv: dammluckor, havsvågor) och andra frågor om mycket stora skadeståndsanspråk – en fullständig nyhet i svensk rätt
 • Allt började med Landskronadomen, sedan följde den stora överraskningen ”Prosolviadomen” från hovrätten i Västra Sverige och ansvar på 2 miljarder SEK och sedan följde BDO-domen. Kritik och beröm
 • Hur omfattande ansvar har i dagsläget konsulter som upprättar due diligencerapporter, finansiella legal opinions som t.ex. revisorer och advokater?
 • Behovet av legal risk managementarbete på advokatbyråer och utbildning av revisorer
  Revisorernas ansvarsfrågor har blivit en fråga för lagstiftaren men hur är det med advokatbyråer och skatterådgivning?
 • Räcker försäkringarna och kan man jämka ansvaret? Vad säger HD i NJA 2014 s. 272 om jämkning?
 • Bär revisorerna större bolags börsvärde på sina axlar som ett potentiellt skadeståndsansvar?
 • Hur ska man hantera rent processuellt stora anspråk? Varför saknades möjlighet att pröva Prosolvia i HD? Behövs ett nytt processuellt institut betecknat inhibition av verkställighet av ej lagakraftvunna hovrättsdomar?
 • Risken med fullgörelsedomar och varför fastställelse-domar i mellandomsteman är att föredra
 • Kausalitetstesterna som konkret advokatproblem efter Landskronadomen, Prosolvia- och BDO-domen
 • Den märkliga domen NJA 2009 s. 104 och Lindskogs viktiga tillägg till själva domen om rättskraft, mellandomsteman och partiella medgivanden. Vad omfattar egentligen rättskraften?

Kursdag 2. Onsdag 1 november 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Kontrollbalansräkningsfrågor ur ett advokatperspektiv samt ansvarsfrågor för likvidator bland annat vad gäller skatteinbetalningar. Bengt Ivarsson

 • Att vara styrelseledamot i bolag är ett uppdrag som innebär ett stort ansvar. Detta gäller oavsett om styrelseledamoten är advokat eller har annan bakgrund
 • När ett bolag får ekonomiska problem riskerar bolagets styrelseledamöter ett personligt ansvar om kontrollbalansräkningsreglerna inte följs på ett korrekt sätt. Dessa regler diskuteras utifrån såväl ett perspektiv där advokaten är styrelseledamot som där advokaten är rådgivare åt bolaget och dess styrelseledamöter
 • Diskussion om advokatens åtgärder i egenskap av biträde åt en borgenär som saknar möjlighet att få betalt av bolaget och istället önskar vända sig mot styrelseledamöterna
 • Frågor kring likvidation och ställföreträdaransvar för skatter under likvidationens genomförande har aktualiserats bland annat i samband med ett avgörande från HFD. Genomgång av praxis samt diskussion hur advokaten bäst undviker ställföreträdaransvaret.

Kursdag 2, fortsättning

Processrätt. Bevisfrågor kontra rättsfrågor mot bakgrund av jura novit curia i det praktiska rättslivet. Bengt Ivarsson

 • Vad kan part bevisa och vad kan part utgå från att domstolen känner till. Vad kan part utgå från att domstolen känner till avseende rättsfrågor? Gränsdragning mellan rättsfrågor och bevisfrågor
 • Diskussion utifrån praxis och doktrin vad den processande advokaten ska vidta för åtgärder för att bäst ta tillvara klientens intresse och nå framgång i målet.

Kursdag 3. Torsdag 2 november 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Ansvarsbegränsningsklausuler i kommersiella avtal. Jan Kleineman

Den traditionella inställningen till friskrivningsklausuler vad gäller jämkningsmöjligheterna.

 • Vad utgör grov oaktsamhet i kommersiella sammanhang?
 • Hur stor jämkning har man ansett bör komma till stånd?
 • Har den på grund av klander offentliggjorda s.k. Profilgruppsdomen i förening med Lindskogs artikel i Festskrift till avtalslagen 100 år ändrat rättsläget?
 • Vad är egentligen nytt i Profilgruppsdomen?
 • Ansvarsbegränsningar i s.k. trepartsrelationer. Tre nya och mycket viktiga prejudikat som har ändrat gällande rätt vad gäller möjligheterna att komma förbi ansvarsbegränsningar genom att föra en parallell utomobligatorisk skadeståndstalan
 • Nya synsätt på framväxt eller bara betydande rättsosäkerhet?

Kursdag 3, fortsättning

Ny praxis på förmögenhetsrättens område. Jan Kleineman

 • Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet
 • Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet
 • Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet
 • Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare
 • Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar
 • Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag
 • En leverantör har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt
 • Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden. Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.
 • Kan kränkning av Europakonventionen genom en facklig stridsåtgärd medföra skadeståndsansvar?
 • Ännu ej refererade avgöranden från 2017.

Kursdag 4. Lördag 4 november 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Nyheter på obeståndsrättens område. Bengt Ivarsson

En genomgång av de senaste årens avgöranden från Högsta domstolen avseende obestånds- och utsökningsfrågor samt även en blick framåt avseende nya lagstiftningstankar på obeståndsrättens område. Bland annat förslag på ändrad rollfördelning mellan konkursförvaltare, tillsynsmyndighet och domstol..

Kursdag 5. Söndag 5 november 08.30–15.30

Advokatens ställning och ansvar. Etik och skadestånd i en hårt konkurrensutsatt arbetsmiljö. Jan Kleineman, Bengt Ivarsson

 • Hur långt sträcker sig lojalitetsplikt för en advokat mot klient och hur ska advokaten agera när och om denna gräns passeras?
 • Finns det någon form av lojalitetsplikt mot klients motpart och domstolen och hur förhåller sig den till huvudförpliktelsen i så fall?
 • Planerande rådgivning och skyldigheten att göra riskbedömningar
 • Advokaten och ansvarsbegränsningsklausuler – förenligt med god advokatsed men finns det gränser?
 • Advokaterna och försäkringsskyddet. Tillräckliga försäkringar och god advokatsed. Bland annat en genomgång av nuvarande försäkringslösning samt skadeutfall avseende den obligatoriska försäkringen
 • Intressekonfliktsproblematiken med bland annat den aktuella ”sommarnotarie”-frågan
 • Typiska ansvarsfrågor. Konkursförvaltare och avtal med tredje man samt omsorgsplikten mot borgenärskollektivet
 • Skatterådgivningen och penningtvättsfrågor
 • Skadeförebyggande åtgärder.
 Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

Nya Zeeland

Arrangör av resan är First Class Travel i Höllviken AB (org. 556557-2251), vars allmänna resevillkor gäller för resan.

Enligt ett gammalt talesätt kommer man till Kina om man gräver sig rakt genom Jorden! Det gäller knappast om grävandet utgår från Sverige, möjligen om man bor i Sydamerika. Antipoden för vår del (så långt bort man kan komma från Sverige) ligger knappt 2 000 kilometer öster om Nya Zeeland, mitt ute i Stilla Havet. Bortsett från några Stilla Havsöar kan vi väl betrakta Nya Zeeland som vårt mest fjärran resmål. Så välkomna till denna resa, där vi stannar på tre olika orter i Nya Zeeland.

Den förste europé som upptäckte Nya Zeeland var holländaren Abel Janzoon Tasman som år 1642 undersökte sydliga farvatten i jakt på kryddor. Eftersom man inte hittade några kryddor struntade holländarna i att utforska landet ytterligare, och det blev istället kapten James Cook som drygt hundra år senare följde holländarnas sjökort och kartlade Nya Zeeland mer ingående. Holländaren Tasman hade emellertid redan uppkallat landet efter den dimmiga nederländska provinsen Zeeland, och namnet fick bestå. Även om man tycker att maoriernas namn Aotearoa (Vita molnets land) klingar mycket vackrare.

Nya Zeelands bägge huvudöar, Nordön och Sydön, utgör ca hälften av Sveriges yta. Invånarantalet är omkring 4,5 miljoner, varav knappt 700 000 räknas till ursprungsbefolkningen maorier. Maorierna färdades i kanoter mer än 5 000 kilometer över öppet hav(!) och tros ha invandrat i perioder mellan 800- och 1300-talet från Polynesien. Nya Zeeland är därmed det sista av världens betydande landområden som koloniserades av människor.

Vi flyger via Singapore till Christchurch på Sydön och fortsätter till Blenheim i vindistriktet Marlborough. Vi åker sedan vidare till Nya Zeelands livliga huvudstad Wellington, dit vi kommer med en av jordens vackraste färjerutter, den mellan Sydön och Nordön. Efter två dagar i Wellington tar vi Northern Explorer, en av de klassiska tågresorna, över Nordön till Auckland, dit de bägge sista dagarna är förlagda.

 

Dagsprogram

Fredag 27 oktober – Avresa

Avresa från Arlanda eller Kastrup med Singapore Airlines till Singapore. Från Landvetter med SAS-anslutning till Kastrup varifrån Singapore Airlines avgår vid lunchtid. Direktflyget till Singapore tar 11,5 timmar och avståndet är drygt 990 mil. Bagaget kan checkas in hela vägen till Nya Zeeland, så packa det som behövs under fredagens uppehåll i Singapore i handbagaget.

Lördag 28 oktober – Singapore

Eftersom aktuell tidsskillnad är plus sex timmar från svensk tid har det blivit tidig morgon vid ankomst till Singapore. Transferbuss kör oss till Village Hotel Bugis där vi har dagrum till förfogande fram till kvällen då återfärd till flygplatsen sker. Hotellet ligger i norra delen av centrum, nära elektronikvaruhuset Sim Lim City och Little India och strax norr om legendariska Raffles Hotel. Stadsstaten Singapore ligger knappt 15 mil norr om ekvatorn och omfattar en oval huvudö, 42 x 22 kilometer, och har ca 4,5 miljoner invånare (det näst mest tättbefolkade självständiga landet i världen efter Monaco) varav 80 procent är kineser. Resterande utgörs av malajer och indier. Sedan år 1965 är Singapore en suverän, oberoende republik, Sydostasiens minsta land som stoltserar med att ha Asiens högsta levnadsstandard. Landet befinner sig i en gråzon mellan demokrati och diktatur, men många menar att de ändå är nöjda så länge regeringen ser till att det finns arbete, pengar och mat. Man jämför med Kina, Indien, Malaysia och Indonesien och ser sig som ”A good house in a bad neighbourhood”. Under dagsuppehållet kan de som vill följa med på en promenad genom centrum till Singapore River där det finns ett otal olika restauranger. Vid 17-tiden hämtar buss vid hotellet och 19.45 flyger vi vidare med Singapore Airlines till Nya Zeeland. Avståndet till Christchurch på Sydön, 835 mil, avverkas på drygt tio timmar.

Söndag 29 oktober – Christchurch och Blenheim

Kia Ora och välkommen till Nya Zeeland! Ankomst till Christchurch på Sydön under sen förmiddag, och vi inleder med en liten stadsrundtur i Christchurch.

Christchurch är landets andra största stad efter Auckland (huvudstaden Wellington är tredje störst). Vi fortsätter med buss norrut längs kusten, som skadades under jordbävningen i november 2016. Lunch i Pegasus Bay. Efter god lunch (självkostnadspris) fortsätter vi ett stycke norrut förbi valskådningscentrat Kaikoura längs Stilla havskusten till Blenheim i regionen Marlborough, landets största vinproducerande område som står för majoriteten av landets totala vinproduktion. Marlborough räknas samtidigt till en av världens yngsta vinregioner som på kort tid gjort sig ett namn sedan den första vinrankan planterades år 1973.

Incheckning för två nätter på vårt första hotell, Chateau Marlborough. På kvällen välkomstmiddag på hotellets eleganta restaurang Quench.

Måndag 30 oktober – Blenheim och vindistriktet Marlborough

På eftermiddagen erbjuder vi en utflykt i vindistriktet Marlborough med Cloudy Bay, Nya Zeelands mest välkända vindistrikt där några av världens främsta sauvignon blancviner framställs. Det blir vinprovning och en speciell lunch på Wither Hills Winery. Det har sagts att det inte finns något vin som helst i världen som smakar som vinet från Marlborough, beläget på nordspetsen av Sydön. Här finns en magisk kombination av klimat och jordmån som gjort Marlboroughs vingårdar kända som de bästa i världen. Hawke’s Bay, Martinborough, Marlborough och Central Otago är de mest välkända av Nya Zeelands vinregioner.

Tisdag 31 oktober – Marlborough–Picton–Wellington

Ledig dag, då vi förflyttar oss till vår andra ort. Efter frukost checkar vi ut och bussavgång 09.00. Så efter en halvtimmes bussresa kommer vi till Picton och embarkerar Interislander Cook Strait Ferry som tar oss från Sydön till Nordön. Färjeöverfarten till Wellington tar tre timmar och beskrivs ofta som ”en av de vackraste färjeöverfarterna i världen”. Vi har gott om tid att njuta av de betagande vyerna samt äta lunch ombord innan vi angör Wellington 13.55. Direkt efter ankomst gör vi en orienterande bussrundtur i den nyzeeländska huvudstaden och upp på det 196 meter höga Mount Victoria varifrån man njuter utsikten över hela huvudstadsområdet.

Wellington lockar årligen mängder av turister på grunda av sitt goda utbud när det gäller shopping, kulinariska upplevelser och spännande sevärdheter. Atmosfären här är livlig och full av kultur och historia, kort sagt en stad som ger en fullbordad cityupplevelse. Den kallas ”the capital of cool” och staden lever upp till sitt rykte. Här finns ett bra nattliv, schysta småbutiker och mycket att se och göra. Den coolaste boutiqueshoppingen hittar man på bohemiska Cuba Street, belägen ett kvarter från vårt hotell, Amora Hotel Wellington, där vi checkar in för tre nätter.

Onsdag 1 november – Wellington

På eftermiddagen besöker vi Wellingtons botaniska trädgård varifrån vi tar en tur med linbanan vilken fungerar som ett slags spårvagn och som i över 100 år har transporterat invånarna upp till bostadsområdena.
Det finns en höjdskillnad på 168 meter och linbanan är bara 650 meter lång. Självkostnadspris.

I närheten av hotellet ligger även det interaktiva nationalmuséet Te Papa Tongarewa (kallas även Museum of New Zealand) som visar upp en spännande bild av Nya Zeelands naturhistoria och kulturella arv och väl värt ett besök.

Torsdag 2 november – Wellington

På eftermiddagen arrangeras ett guidat besök i Nya Zeelands parlamentsbyggnad. Besöket är kostnadsfritt och vi tar oss dit med lokalbuss till självkostnadspris.

Fredag 3 november – Wellington – Auckland

Ledig dag, under vilken vi förflyttar oss till vår tredje ort, Auckland. Förflyttningen gör vi med klassiska tågresan ”Northern Explorer” som går genom det dramatiska och spektakulära landskapet i mitten av Nordön. Avgång från Wellington 08.00 och ankomst Auckland 18.00. Auckland, som är Nya Zeelands största stad med en befolkning på cirka 1,5 miljoner människor, ligger mellan två vackra naturhamnar. Staden kallas även City of Sails beroende på den stora båttätheten då var tredje invånare sägs äga en båt.

Efter ankomst till Auckland Strand Station sker kort busstransfer till vårt tredje hotell, Stamford Plaza, med ypperligt centralt läge vid Albert Street, en av innerstadens huvudgator.

Lördag 4 november – Auckland

På eftermiddagen kan de som vill följa med på en guidad promenad genom innerstaden. Vi inleder med lunch (självkostnadspris) på en pub.

Söndag 5 november – Auckland

Inget organiserat program, njut av Auckland och gör kanske en båttur i Waitematahamnen.

 

Måndag 6 november – Avresa från Auckland

Utcheckning och avresa från hotellet ca 10.00 och 13.30 avgår Singapore Airlines megajumbo, Airbus 380, till Singapore. Flygtid ca tio timmar och ankomst Singapore 19.05 lokal tid. Vidare färd till Kastrup respektive Arlanda avgår vid midnatt.

Tisdag 7 november – Hemkomst

Tidig ankomst till Kastrup resp. Arlanda. Deltagare från Landvetter har SAS-anslutning från Kastrup.

 

Förlängning till Samoa

6–11 november 2017

Talofa Lava och välkommen till Samoa, och då skymningen lagt sig vid ankomsten kanske vi likt Svarte Rudolf förnimmer ”samoamånens sken”.

Samoa tillhörde Tyskland 1900–1914 varefter Nya Zeeland styrde ögruppen på mandat från Nationernas Förbund.
1 januari 1962 fick Samoa som första område i Stilla Havet sin självständighet och består av nio större öar med knappt 200 000 invånare. Vårt hotell är beläget på näst största ön Upolus sydkust, strax söder om huvudstaden Apia.

Som svensk blir man extra trevligt bemött tack vare den till Samoa utvandrade svensken Gustav Nilsson (1838–1909) Hans samoanska ättlingar brukar kallas ”Nelsonsläkten” och har spelat framträdande roller i landets kamp mot självständighet. Gustav Nilssons son Olaf Nelson arresterades t.ex. flera gånger av Nya Zeeland. Samoas nuvarande statschef Tupuola Tufuga Efi innehar titeln ”statshövding” och är barnbarns barn till Gustav Nilsson.

Trots europeisk influens håller Samoa kvar vid sina historiska sedvänjor, sociala system och språk.

Måndag 6 november – Auckland–Samoa

Flygavgång från Auckland under eftermiddagen och vi flyger med Virgin Atlantic nästan 300 mil norrut, flygtiden över Stilla Havet knappt fyra timmar. Ankomst under kvällen, klockan skruvas fram en timme.
Välkomna till Samoa, en önation bestående av nio vulkanöar. Fyra nätter på Sinalei Reef Resort & Spa (****).

Tisdag 7 november–torsdag 9 november – Samoa

Under dagarna på Samoa kan man, förutom njuta av de paradisiska stränderna, besöka huvudstaden Apia. Och göra en rundtur på ön Upolu som är den ena av landets två största öar. Vi får uppleva vacker natur och Samoas rika kultur. Turen går genom byar, kokosnötsplantager och tropisk regnskog.

Fredag 10 november – Samoa–Auckland

Mitt på dagen sker avfärd till flygplatsen i Apia och flygavgången under tidig eftermiddag. Virgin Atlantic tar oss på fyra timmar tillbaka till Auckland, där vi landar under tidig kväll. Transfer till bekanta Stamford Plaza Hotel för en avslutande övernattning i Auckland. Njut ännu en afton av det rika utbudet av förträffliga restauranger.

Lördag 11 november – Avresa från Auckland

Utcheckning och avresa till flygplatsen ca kl 10.00 och flygavgång med Singapore Airlines Airbus 380 till Singapore. Dit anländer vi efter tio timmar och fortsätter sent på kvällen med direktflyget till Kastrup.

Söndag 12 november – Hemkomst

Tidig ankomst till Kastrup och deltagare till Landvetter och Arlanda fortsätter med SAS-anslutning.

Allmän info

Arrangemanget består av två delar, dels utbildning, dels resa.

Utbildning

Arrangör av utbildningen

Arrangör av utbildningen är Limhamnsgruppen AB, 556671-6709. Limhamnsgruppens villkor gäller för utbildningen, se www.limhamnsgruppen.se.

Kursavgift

Kursavgiften är 28 250 kr. På kursavgiften tillkommer moms.

I kursavgiften ingår:

 • undervisning enligt kursprogram ovan
 • kursledare från Limhamnsgruppen
 • kursmaterial
 • lokal
 • fika i pauserna.

Resa

Researrangör, reseledare

Arrangör av resan är First Class Travel i Höllviken AB, 556557-2251, vars allmänna resevillkor gäller för resan, se www.firstclasstravel.se. Limhamnsgruppen är återförsäljare av resan.

Från First Class Travel medverkar den kunnige och bereste reseledaren och guiden Jörgen Westerhov. Jörgen finns till hands för våra medresenärer under tiden vi andra är upptagna med kursen.

Reskostnader

Grundpris (del i dubbelrum, frukost)SEK
Kursdeltagare – del i dubbelrum med annan kursdeltagare 25 080
Kursdeltagare – del i dubbelrum med medresenär 34 980
Medresenär – del i dubbelrum med kursdeltagare (gäller enbart en medresenär) 15 180
Tillägg (SEK)
Enkelrum9 900
Flygskatt Stockholm (kan komma att ändras)5 500
Flygskatt Göteborg (kan komma att ändras)6 300
Flygskatt Köpenhamn (kan komma att ändras)5 500
Obligatoriskt avbeställningsskydd 1 390
Business class (dagspris utöver grundpris,
för närvarande 30 000 SEK, aktuellt pris efter förfrågan)
Välkomstmiddag860
Vintur680
Förlängning till Samoa (del i dubbelrum) (SEK) 15 180
Enkelrumstillägg under förlängningen5 700
Obligatoriskt avbeställningsskydd (under förlängningen)875
Flygtillägg Samoa1 500

Anmälan och betalning

Anmälan ska göras senast den 1 maj 2017. I mån av plats tar vi även emot anmälningar efter detta datum. Eftersom antalet platser är begränsat sker antagning i den ordning anmälan och anmälningsavgift kommer in. Anmälan till resan kan göras antingen till First Class Travel eller till Limhamnsgruppen, men enklast anmäler du dig till både utbildning och resa här på sidan eller genom att du ringer till oss. Samtidigt med anmälan till Limhamnsgruppen inbetalas anmälningsavgiften 10 000 SEK/resenär på bankgiro 5903-0726.

Slutbetalning ska erläggas senast 5 juli 2017.

Med förbehåll för force majeure.